Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

2017-02-23

TID

09.00–09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att P.R., som medföljde ledamoten Patrick Reslow (M), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige (KU6)

Professor Hans-Gunnar Axberger informerade utskottet om sitt uppdrag att utreda inrättandet av en institution för mänskliga rättigheter.

Ärendet bordlades.

§ 3

Hänvisning

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelserna:

2016/17:RAR1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens arvodesnämnd 2016

2016/17:ÖN1 Verksamhetsredogörelse Riksdagens överklagandenämnd 2016.

§ 4

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har mottagit skrivelser, dnr 1335-2016/17.

Skrivelserna innefattar bl.a. anmälan mot statsråd om brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet, som endast är behörig att pröva åtal mot statsråd enligt 13 kap. 3 § regeringsformen, beslutade att skrivelserna inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:3294 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1 och 4 från justitieutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 6

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:23.

Vid protokollet

Justerat 2017-03-14

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-02-16)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:29

§ 1-6

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

X

Annicka Engblom (M)

-

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

-

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

X

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

-

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Sofia Modigh (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande