Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Kulturutskottets protokoll 2016/17:29

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

Tisdagen den 9 maj 2017

TID

Kl. 11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:28 av den 4 maj 2017.

§ 2

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, om utkast till rådet slutsatser

om ungdomsarbete 7676/17.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Utbildningsdepartementet (dnr 2027-2016/17) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen välkomnar insatser som kan stärka kvalitén på ungdomsarbete och stödjer ordförandeskapets val av tema för rådsslutsatser.

Regeringen har i behandlingen av slutsatserna framfört att organisationen av ungdomsarbete ser mycket olika ut mellan medlemsstaterna och att denna mångfald bör bibehållas.

Regeringen har vidare framfört och fått gehör för att arbetsmarknadens parter lyfts fram som en aktör som hjälper ungdomar att inhämta och utveckla livskunskaper.

Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till rådsslutsatser.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt under förutsättning att följande tillägg görs.

Regeringen vill betona att EU, enligt FEUF, endast har en stödjande kompetens inom ungdomspolitiken och att detta inte får innebära någon harmonisering av medlemsstaternas regelverk.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om ramverket för det europeiska ungdomsarbetet 7679/17.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Utbildningsdepartementet (dnr 2027-2016/17) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen välkomnar rådsslutsatserna. Det är viktigt att det även fortsatt finns ett gemensamt ungdomspolitiskt ramverk på EU-nivå och rådsslutsatserna lyfter viktiga aspekter inför denna revidering.

Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till rådsslutsatser.


Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt under förutsättning att följande tillägg görs.

Regeringen vill betona att EU, enligt FEUF, endast har en stödjande kompetens inom ungdomspolitiken och att detta inte får innebära någon harmonisering av medlemsstaternas regelverk.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Vi avstyrker förslaget till svensk ståndpunkt eftersom vi anser det vara svårt att bedöma faktiska konsekvenserna. Ungdomsfrågorna ligger under det nationella självbestämmandet och Sverigedemokraterna ser inte att någon anledning till att utveckla nya politiska instrument inom Eu för att utveckla och förstärka EU-samarbetet på ungdomsområdet. Vidare ställer vi oss frågande till alla former av försök att utveckla konstgjord EU-identitet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, om utkast till rådsresolution om den strukturerade dialogen 7678/17.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Utbildningsdepartementet (dnr 2027-2016/17) där följande ståndpunkt anges:


Regeringen välkomnar förslagen till övergripande tema och prioritering.

Det är viktigt att ungdomar själva är med och utformar EUs samarbete på ungdomsområdet. Att använda den kommande cykeln till att fördjupa diskussionerna och komplettera redan pågående konsultationer ser regeringen som positivt.

Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till rådsresolution.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt under förutsättning att följande tillägg görs.

Regeringen vill betona att EU, enligt FEUF, endast har en stödjande kompetens inom ungdomspolitiken och att detta inte får innebära någon harmonisering av medlemsstaternas regelverk.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Det är viktigt att poängtera att ungdomsfrågorna ligger under det nationella självbestämmandet, och det är därför problematiskt att rådsresolutionen har en tydlig slagsida mot ökad överstatlighet. Vidare framgår det att det finns ambitioner om att skapa en konstgjord EU-identitet. Utifrån detta avstyrker Sverigedemokraterna förslaget till svensk ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 5

Information inför ministerrådsmöte

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, informerade inför riktlinjedebatt om att bygga Europas framtid 7932/17 (dnr 2027-2016/17).


Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 6

Kulturarvsfrågor (KrU9)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:116 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om utkast till rådsslutsatser om idrott som en plattform för social delaktighet genom frivilligarbete 7699/17.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Socialdepartementet (dnr 2026-2016/17) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen anser att utkastet till rådsslutsatser om idrott som en plattform för social inkludering genom frivilligarbetet är balanserat. Regeringen anser att idrottsrörelsens självständighet ska värnas. Regeringen vill betona att EU, enligt FEUF, endast har en stödjande kompetens på idrottsområdet och att detta inte får innebära någon harmonisering av medlemsstaternas regelverk.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 8

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om utkast till rådsresolution om en EU arbetsplan för idrott 8230/17.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Socialdepartementet (dnr 2026-2016/17) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen anser att utkastet till rådsresolution om en EU-arbetsplan för idrott är balanserat. Regeringen anser att idrottsrörelsens självständighet ska värnas. Regeringen vill betona att EU, enligt FEUF, endast har en stödjande kompetens på idrottsområdet och att detta inte får innebära någon harmonisering av medlemsstaternas regelverk.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Vi anser att idrottsrörelsens självständighet ska värnas och i likhet med regeringen vill vi betona att EU endast har en stödjande kompetens på området. I det sammanhanget ser vi därför denna form av arbetsplan som allt för långtgående och avstyrker den föreslagna svenska ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 9

Information inför ministerrådsmöte

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade inför riktlinjedebatt om idrottsmedieföretag och deras roll för idrottens sociala utveckling 8668/17 (dnr 2026-2016/17).

Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 10

Yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens proposition 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrandet till finansutskottet över regeringens proposition 2016/17:99 för 2017 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Yttrande till finansutskottet över skrivelse 2016/17:101 Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2016/17:101 Årsredovisning för staten 2016 i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde.

Utskottet beslutade att avstå från att avge yttrande till finansutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 13

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2015-2016/17).

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:29

– – – §§

1

2–6

7–12

13–14

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

D

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

D

D

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

Eliasson, Bengt (L)

D

D

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

D

Lohman, Eva (M)

N

N

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

D

D

D

D

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

D

D

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.