Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

2017-03-30

TID

08.00 – 08.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruks- och fiskeråd den 3 april 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför jordbruks- och fiskerådet den 3 april 2017.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2016/17:27 och 28.

§ 3

Skogspolitik (MJU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om skogspolitik.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU13.

Följande reservationer anmäldes:

-

(V)

under punkt

1

de nationella miljömålen,

-

(V)

-”-

2

skogar med höga naturvärden,

-

(M, C) (V)

-”-

3

frivilliga avsättningar av skog,

-

(SD) (C)

-”-

4

en kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog,

-

(V)

-”-

6

skogens sociala värden,

-

(SD) (V)

-”-

7

markägarens rättsliga ansvar,

-

(SD) (V)

-”-

8

skogsbruk och skogsskötsel,

-

(SD)

-”-

9

markavvattning och dikning av skogsmark,

-

(SD) (C)

-”-

10

avverkningsanmälningar.

M-, SD-, C-, L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Utskottets arbetsplan

Utskottets reviderade arbetsplan för återstoden av våren 2017 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Begäran om överläggning

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen

Utrikesdepartementet om

KOM (2016) 479 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen i den del som avser bokföringsreglerna för brukad skogsmark (Artikel 8)

KOM (2016) 482 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen i den del det avser flexibiliteten från LULUCF till ESR (Artikel 7).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Veterandag 10 maj 2017

Utskottet beslutade att ta emot före detta riksdagsledamöter i utskottets sessionssal under den s.k. veterandagen onsdagen den 10 maj 2017
kl. 14.30–15.30.

Följande ledamöter anmälde sitt deltagande:
Kristina Yngwe (C)
Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Isak From (S)
Sara Karlsson (S)

Åsa Coenraads (M)
Lars Tysklind (L)

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 april 2017 kl.11.00

Vid protokollet

Justeras den 4 april 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:29

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

-

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

-

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

-

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande