Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Näringsutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

2017–05–04

TID

10.00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:27 och 2016/17:28.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information inför möte i rådet för utrikes frågor (handel) den

11 maj 2017.

Vid sammanträdet närvarade även biträdande enhetschef Charlotte Sammelin, gruppchef Mikael Anzén, handläggare Heléne Averland och EU-samordnare Loka Grimlund Rothstein, Utrikesdepartementet.

§ 3

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 om vårändringsbudget för 2017.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 4

Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2016/17:101 om årsredovisning för staten 2016.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

§ 5

2017 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2016/17:100 om 2017 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2–14 och motion 2016/17:1719.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 6

Information inför Veterandagen

Utskottet informerades om riksdagens veterandag.

§ 7

Inbjudningar

Utskottet informerades om inbjudan från Näringsdepartementet till dialog om hållbar modeindustri i Sverige.

Utskottet informerade om inbjudan från regeringen till presentation av det strategiska arbetet för immateriella tillgångar.

Utskottet informerades om besök av delegation från Saudiarabien.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 maj kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 11 maj 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:29

§ 1

§ 2-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

Anna Wallén (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

Patrik Engström (S)

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

O

Håkan Svenneling (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.