Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Trafikutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

2017-04-06

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:28.

§ 2

Fossiloberoende transporter (TU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerande betänkande 2016/17:TU12.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Väg- och fordonsfrågor (TU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:112 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:TU14.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4


§ 5


Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75.

Ärendet bordlades.


Regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och följdmotion.

Ärendet bordlades.

§ 6


Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 april kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 april 2017

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:29

§ 1-6

§

§

§

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

Robert Halef (KD)

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

O

Rikard Larsson (S)

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande


Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.