Protokoll utskottssammanträde 2016/17:29

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:29

DATUM

2017–03–30

TID

09:30–10:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:27 och 2016/17:28.

§ 2

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:60 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU11.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför FAC från kabinettssekreterare Annika Söder och kansliråd Moa Lagercrantz, båda från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Information OSSE

Ledamot Margareta Cederfelt (M) informerade om valövervakning genom OSSE och OSSE:s parlamentariska församling.

§ 5

Europarådet (UU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:12 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:62 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU14)

Utskottet inledde behandlingen av skrivelse 2016/17:11, redogörelse 2016/17:OSSE1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)

Utskottet inledde behandlingen av redogörelse 2016/17:RS3.

Ärendet bordlades.

§ 9

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU17)

Utskottet inledde behandlingen av redogörelse 2016/17:RS2.

Ärendet bordlades.

§ 10

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10) och Vitbok om EU:s framtid (UU18)

Utskottet beslutade att ge övriga utskott tillfälle att senast 27 april 2017 kl. 14.00 yttra sig över skrivelse 2016/17:115 och ev. följdmotioner. Vidare beslutade utskottet att EU-nämnden skulle ges tillfälle att yttra sig över skrivelse 2016/17:115 till 27 april kl. 14.00.

 

Utskottet beslutade även att ge övriga utskott tillfälle att senast

27 april 2017 kl. 14.00  yttra sig över vitboken om EU:s framtid (KOM (2017) 2025).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Utskottsresa

Utskottet beslutade att genomföra utskottsresa med en delegation (delegationsledare Margareta Cederfelt (M), Göran Pettersson (M), Krister Örnfjäder (S) och Anders Österberg (M) till Afghanistan den 9-12 april 2017. Syftet med resan är bl.a. att besöka och utbyta information med representanter för regering, parlament och civilsamhälle samt insatsen RSM.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 12

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– debattlista avseende betänkande 2016/17:UU11 har cirkulerats.

– utskottet från UD mottagit slutsatserna av ambassadör Anders Lidéns utvärdering av kampanjarbetet för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd.

– proposition 2016/17:127 om fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak har inkommit till riksdagen och remitterats till utrikesutskottet. Regeringen har även i propositionsförteckningen aviserat ärende om Mali. Utskottet beslutar om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott vid sammanträdet den 18 april 2017.

– konstitutionsutskottet beslutat att anmoda övriga utskott att senast torsdag den 27 april 2017 kl. 14:00 yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 tillsammans med ev. följdmotioner.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 april 2017 kl. 11.00

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 18 april 2017

Kenneth G FörslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:29

§1

§2

§4-12

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

O

Anders Österberg (S)

O

O

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

X

X

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

X

X

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

X

X

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.