Protokoll utskottssammanträde 2016/17:2

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2

DATUM

2016-09-29

TID

08.00 – 8.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om upprättande av demersala bestånd i Nordsjön

Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet, om:


KOM(2016) 493 förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008

Underlaget utgjordes av en den 26 september 2016 översänd promemoria (dnr 1.6.2-54.2016/17).

Preliminär svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att det är angeläget att nå målen som sätts upp inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken, och särskilt målet om att nyttjandet av marina resurser sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs och bevaras över nivåer som säkerställer maximal hållbar avkastning. För att uppnå dessa mål bör särskilda bevarandeåtgärder, såsom hållbara fiskemetoder, ha en framträdande roll. Regeringens grundinställning är att fiskeriförvaltningen ska verka för ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande och vara förenlig med målen i miljölagstiftningen, i synnerhet EU:s havsmiljödirektiv. Regeringen anser att långsiktiga förvaltningsplaner är viktiga verktyg för detta. Regeringen välkomnar en flerartsansats i förslaget, i enlighet med den ekosystemansats som framgår av den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen anser vidare att uttaget av fisk och hur fisket bedrivs ska vara anpassat till havets biologiska bärkraft och förmåga till återhämtning. Uttagets storlek, och således fastställande av intervallen för fiskedödlighet, ska grundas på den bästa tillgängliga vetenskapliga rådgivningen och målet för planen. Regeringen välkomnar generellt ansatsen i kommissionens förslag.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Kommissionens förslag om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter i Östersjön

Utskottet överlade med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet, om:


KOM(2016) 545 Förslag till rådets förordning om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa bestånd och grupper av fiskebestånd i Östersjön

Underlaget utgjordes av en den 27 september 2016 översänd reviderad promemoria (dnr 1.6.2-55.2016/17).

Preliminär svensk ståndpunkt:
Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. När det gäller fiskemöjligheter i Östersjön anser regeringen således att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning, att reformens mål om landningsskyldighet möjliggörs, att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten och att den nya Östersjöplanen tillämpas för de bestånd som omfattas av planen. Utifrån detta kan regeringen stödja ansatsen i kommissionens förslag och stödjer att TAC för torsk, sill och skarpsill sätts i enlighet med Östersjöplanen. Regeringen anser således att det är viktigt att TAC för torsk sätts i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens MSY-mål, att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten och att den nya Östersjöplanen tillämpas. Vad gäller TAC för lax i egentliga Östersjön anser regeringen att den, främst i syfte att minska fisketrycket på de svagaste laxbestånden, bör fastställas på en lägre nivå än den som föreslagits av kommissionen. När det gäller TAC för rödspätta stödjer regeringen att TAC 2017 anpassas till ICES MSY-råd om fångster i stället för landningar då rödspätta från och med 2017 omfattas av landningsskyldigheten.

Regeringen anser att det för närvarande skulle finnas ett mervärde i att reglera fritidsfiske efter torsk i västra Östersjön inom ramen för denna förordning, givet den västra torskens beståndssituation och fritidsfiskets bidrag till fiskeridödligheten på detsamma. Regeringen är också angelägen om att relativ stabilitet bibehålls. Generellt anser dock regeringen att reglering av fritidsfiske i första hand är varje medlemsstats ansvar och att EU-lagstiftning på detta område endast bör övervägas i specifika fall och om den kan tillföra mervärde.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:1.

§4

Godkännande av klimatavtalet från Paris (MJU6)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:16 och motion.

Ärendet bordlades.

§5

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2016) 482.


Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.


SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:
Förslaget är av långtgående, överstatlig karaktär. Ett kritiskt resonemang kan föras kring uttrycket ”bindande årliga minskningar”. Inga sanktioner har överenskommits kring dessa så kallade bindande minskningar varför överenskommelsen i Paris snarare är att betrakta som en rekommendation. Vi anser att man bör vara vaksam så att detta dokument inte bakvägen utvecklas till överstatlighet på energipolitikens område, en i allra högsta grad nationell angelägenhet.

Sverige ligger relativt bra till vad gäller minskningar av koldioxidutsläpp och hamnar inte i skamvrån i internationella jämförelser, varken vad gäller nivåer eller utveckling av utsläpp av växthusgaser. Därför behöver man, sannolikt, inte befara att sanktioner kommer att riktas mot Sverige på grund av detta. Men frågan är principiell. Andra länder beslutar inte om Sveriges energipolitik och Sverige behöver inte söka inflytande över andra länder på energipolitikens område så länge det inte handlar om t ex kärnsäkerhet eller hälsofarliga utsläpp med regional påverkan.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6

Inkomna skrivelser

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§7

Utskottets arbetsplan

Utskottets preliminära arbetsplan för hösten 2016 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 8

Reseberättelse Chile

Reseberättelsen anmäldes och lades utan erinran till handlingarna.

§ 9

Ny extra föredragande

Elin Häggqvist hälsades välkommen till utskottet som extra föredragande från utskottsavdelningen.

§ 10

Avtackning

Ordförande tackade ledamoten Maria Strömkvist som lämnar miljö- och jordbruksutskottet för Skatteutskottet.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 4 oktober 2016 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 11 oktober 2016

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:2

§ 1-8

§ 9-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

-

Maria Strömkvist (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

Åsa Coenraads (M)

X

X

Jan-Olof Larsson (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

-

-

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

Lars Tysklind (L)

X

-

Jens Holm (V)

-

-

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

-

-

SUPPLEANTER

Johan Büser (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

X

X

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Fredrik Malm (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2016/17:2

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

För kännedom

Slöseri med resurser vid fakturering av fordonsskatt

För kännedom

Ansökan om djurförbudsupphävande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.