Protokoll utskottssammanträde 2016/17:2

Näringsutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2

DATUM

2016–09–22

TID

10.00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:1.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 september 2016.

Vid sammanträdet närvarade även departementsråd Maria Rosander, kansliråden Johan Stålhammar och Sofia Nyman samt

departementssekreterare Richard Vesterberg, Näringsdepartementet,

kansliråd Ola Brohman, departementssekreterarna Michaela Sand och Charlotte Alvin, Utrikesdepartementet, samt rättssakkunniga Louise Petrelius, Justitiedepartementet.

§ 3

En samlad torvprövning (NU7)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:178 om en samlad torvprövning samt motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Inbjudningar

Utskottet informerades om inbjudan från Nederländernas ambassad i Stockholm till ett uppföljningsmöte riktat till den delegation som besökte Nederländerna i september 2016.

Utskottet fortsatte behandlingen av inbjudan till möte med OECD:s interparlamentariska nätverk i Paris.

Utskottet beslutade att delta med ledamoten Jonas Eriksson (MP).

§ 5

Information om besök hos Almega och TCO

Utskottet informerades om de planerade besöken hos Almega och TCO.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 27 september kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 27 september 2016

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:2

§ 1-3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

Jörgen Warborn (M)

Hanna Westerén (S)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

Jessika Roswall (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

O

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.