Protokoll utskottssammanträde 2016/17:2

Skatteutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2

DATUM

2016-09-20

TID

11.00–11.40

11.40–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information och synpunkter på förändringar av förslaget om ett svenskt tonnagebeskattningssystem

(Denna beredningspunkt var offentlig)

Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren och kanslirådet Johanna Mihaic, Finansdepartementet
Tomas Algotsson, enhetschef, Jesper Anderberg, rättslig specialist, Anna Gärdin, enhetschef och Camilla Almqvist, verksamhetsutvecklare, Skatteverket
Jonas Forslind, branschsekreterare, Seko sjöfolk, Pia Berglund, VD, Svensk Sjöfart och Mikael Huss, VD, Sjöbefälsföreningen informerade och besvarade frågor om förändringar av förslaget om ett svenskt tonnagebeskattningssystem.

Finansdepartementet redogjorde i korthet för Kommissionens beslut att godkänna ett svenskt system med den ändringen att kravet på svensk flagg var ersatt med ett krav på registrering i stat inom EES. Departementet anförde att det var lämpligt att skjuta på ikraftträdandedatumet till den 20 oktober, samt införa övergångsbestämmelser som gav Skatteverket tid till den 31 mars 2017 för att handlägga det första årets ansökningar. Sjöarbetsmarknadens parter och Skatteverket uttryckte sitt stöd för en sådan ordning.

§ 2

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:127 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:1.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att planeringen för hösten är på gång.


§ 5

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om att det finns en ytterligare plats att medverka i SESS-konferensen (artikel 13-konferensen om ekonomisk styrning) i Bratislava den 16–18 oktober 2016.

Utskottet beslutade att Olle Felten (SD) deltar i konferensen tillsammans med Helena Bouveng (M) och Erik Ezelius (S).

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 september 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 september 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:2

§ 1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Anna Hagwall (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

Anette Åkesson (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

Mathias Sundin (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Vakant

Laila Naraghi (S)

Vakant

Jamal El-Haj (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Vakant

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Maria Abrahamsson (M)

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

X

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-06-15