Protokoll utskottssammanträde 2016/17:2

Trafikutskottets protokoll 2016/17:2

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2

DATUM

2016-09-29

TID

10.00 – 11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:1

§ 2

Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel (TU2)


Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2015/16:186 och följdmotioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:TU2.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar (TU3)

Utskottet påbörjade behandlingen av prop. 2015/16: 189 och följdmotioner.

Utskottet beslutade att inhämta kompletterande upplysningar från Arbetsmarknadsdepartementet.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Nytt regelverk om upphandling

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över prop. 2015/16:195 och följdmotioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om upprättande av unionens certifieringssystem för säkerhetskontrollutrustning inom luftfarten

Utskottet påbörjade subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 491.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Information från Näringsdepartementet

Tjänstemän från Näringsdepartementet informerade om transportpolitiska frågor under innevarande ordförandeskap.

§ 7

Information från Näringsdepartementet

Tjänstemän från Näringsdepartementet och Finansdepartementet informerade om it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap.

§ 8

Meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet

Utskottet behandlade faktapromemoria 2015/16: FPM126

Faktapromemorian lades till handlingarna.

§ 9

Inkomna EU-dokument

Utskottet behandlade sammanställningen över inkomna EU-dokument från 15 juni till 12 september 2016.

Sammanställningen lades till handlingarna.

§ 10

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet deltagit i ett studiebesök på PostNord onsdagen den 28 september.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 oktober 2016.Vid protokollet

Sofia Ekstrand

Justeras

2016-10-11

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:2

§ 1-5

§ 6-11

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

O

X

Rikard Larsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Roger Haddad (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.