Protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

2017-05-30

TID

11.00-12.47

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM (2017) 253.

M-, SD-, C- och KD-ledamöterna begärde, med stöd av 10 kap. 3 § tredje stycket RO, att utskottet skulle avge ett utlåtande i ärendet.

Ärendet bordlades.

§ 2

Förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter

Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter, COM (2017) 251.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria (dnr 2192-2016/2017). Se bilaga 2.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

S-, MP-, V- och L-ledamöterna gav sitt stöd till regeringens ståndpunkt.

M-, C- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 3.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 4.

Vid överläggningen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Amanda Forsberg från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Övriga aktuella EU-frågor

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om förhandlingen om ett reviderat utstationeringsdirektiv och vitboken, tankepappret om den sociala dimensionen i Europa.

§ 4

Information från Arbetsförmedlingen

Generaldirektör Mikael Sjöberg med medarbetare informerade om aktuella frågor inom Arbetsförmedlingens verksamhet.

Vid informationen närvarande även arbetsmarknadsekonomen Maria Mikkonen (M) och politiska sekreteraren Sofie Bergqvist (SD).

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:29.

§ 6

Övriga frågor

Det återrapporterades från mötet i riksdagen med EU-kommissionären Cecilia Malmström den 18 maj 2017

Eva-Lena Jansson (S) återrapporterade från mötet med saudiska rådgivande församlingen den 18 maj 2017.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 1 juni 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:30

§ 1-3

§ 4

§ 5-6

§ 7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

X

Niklas Wykman (M)

Patrik Björck (S)

X

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

X

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

Ali Esbati (V)

X

X

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

O

X

X

Erik Andersson (M)

X

X

X

X

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

O

O

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Anders Lönnborg (S) extra suppleant

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – – – – Bilaga 3

– – – – – – – – – – till protokoll

– – – – – – – – – – 2016/17:30

Förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter

Avvikande mening (M, C, KD)

EU återhämtar sig nu från den djupaste ekonomiska krisen på decennier. Konsekvenserna för sysselsättningen och fattigdomen i EU har varit betydande. Det finns tydliga behov av reformer för ett mer konkurrenskraftigt Europa som kan skapa tillväxt, välfärd och sysselsättning för sina medborgare. EU står också inför akuta problem att lösa, till exempel när det gäller migration och terrorism. Samtidigt ifrågasätts EU-samarbetet från flera håll. Brexit gör det angeläget att fokusera på områden som skapar verkligt mervärde för medborgarna och stärker EU:s legitimitet.

En förutsättning för att uppnå bättre sociala villkor är en konkurrenskraftig ekonomi som tillhandahåller en stabil tillväxt där människor får möjlighet att ta sig från utanförskap och bidrag till arbete. Det kräver sunda offentliga finanser och genomförande av strukturreformer på nationell nivå. Vidare är ett effektivt EU en viktig faktor för att medlemsstaternas ekonomier ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global marknad. Därför behöver den inre marknaden fördjupas och effektiviseras med exempelvis implementeringen av en energiunion och en digital inre marknad.

Frågor som rör sysselsättning och socialpolitik är fundamentala för alla medlemsstater. EU arbetar i många avseenden med dessa frågor. Exempelvis finns gemensamma regler för skydd av arbetstagare och medlemsländerna samverkar också inom ramen för EU:s tillväxtstrategi, Europa 2020. I huvudsak tillhör dock sociala frågor medlemsländernas kompetens. Förstärkt erfarenhetsutbyte är och bör förbli den främsta samarbetsformen på området. Kommissionens förslag om europeisk pelare för sociala rättigheter innebär att en grund skapas för att driva fram lagstiftning som idag inte är EU-gemensam. Därtill tar initiativet kraft och tid som istället borde läggas på mer prioriterade områden. Det menar vi är olyckligt. Vi ser också en uppenbar risk för att en social pelare skulle ta ekonomiska resurser i anspråk i en tid när EU:s budget måste minska då Storbritannien lämnar EU.

Det är i dagsläget inte nya överstatliga projekt som är svaret på den oro och det missnöje vi ser bland många medborgare i EU:s länder. Istället bör Sverige driva på för att medlemsstaterna genomför EU-samarbetet i frågor där bättre samverkan idag är nödvändig. Dit hör, utöver EU:s inre marknad, arbetet mot den organiserade och gränsöverskridande brottsligheten liksom arbetet för en bättre och mer effektiv klimatpolitik. Dit hör också samarbetet mot terrorism och för en solidarisk och hållbar migrationspolitik.

Mot bakgrund av ovanstående är vi, till skillnad från regeringen, kritiska till inrättandet av en europeisk pelare för sociala rättigheter och vi delar därmed inte heller regeringens ståndpunkt att Sverige ska delta i ett sådant arbete.

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – – – – Bilaga 4

– – – – – – – – – – till protokoll

– – – – – – – – – – 2016/17:30

Förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter

Avvikande mening (SD)

Vi tror att de europeiska nationerna är väl skickade att själva, utan pekpinnar från EU, bedöma sina ekonomiska möjligheter och prioritera utifrån sina egna behov. Även om åtgärderna i det här läget inte är tvingande är vår bedömning, och EU:s vanliga modus operandi, att de längre fram kommer att bli detta.

Mot bakgrund av ovanstående är vi, till skillnad från regeringen, mycket kritiska till inrättandet av en europeisk pelare för sociala rättigheter och vi delar därmed inte heller regeringens ståndpunkt att Sverige ska delta i ett sådant arbete.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.