Protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Civilutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

2017-05-16

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:29.

§ 2

Beslut om överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om förslag om företagsrekonstruk-tion och en andra chans för företagare KOM(2016) 357.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Överläggning med Justitiedepartementet

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark m.fl. om förslaget om företagsrekonstruktion och en andra chans för företagare KOM(2016) 357.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 2113-2016/17).

Regeringens ståndpunkt framgick av den översända promemorian.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade Pia Törsleff Hertzberg och Sanna Helsing från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. informerade om kommis-sionens förslag till direktiv om avtal rörande tillhandahållande av digitalt innehåll.

Vid information närvarade Pia Törsleff Hertzberg och Sanna Helsing från EU-nämndens kansli.

§ 5

Information från Konsumentverket

Avdelningschef Joachim Allard m.fl. informerade om Konsumentrapporten 2017.

§ 6

Skärpt ansvar för fartygsvrak (CU18)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:178 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Civilutskottets uppföljningsgrupp

Utskottet beslutade att Lars Beckman (M) ersätter Jessika Roswall (M) i uppföljningsgruppen.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 1 juni 2017 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 1 juni 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:30

§ 1

§ 2-4

§ 5-

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

-

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

X

Hillevi Larsson (S), vice ordf.

t.o.m. 170630

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

-

Lars Eriksson (S)

X

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

X

Mats Green (M)

X

X

X

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

-

-

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

X

Robert Hannah (L)

-

X

-

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

Lars Beckman (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

X

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.