Protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:30

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

2017-04-06

TID

10.00–10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Samhällets krisberedskap (FöU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU7.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:29.

§ 3

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU4)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75.

Ärendet bordlades.

§ 5

En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Utskottet behandlade frågan om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:104 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Utländska besök

En brasiliansk delegation med bl.a. kongressmän, senatorer och företrädare för brasilianska företag kommer till riksdagen och önskar träffa ledamöter från försvarsutskottet, näringsutskottet och utrikesutskottet tisdagen den 25 april 2017. Utskottet beslutade att ta emot delegationen. Vice ordföranden Åsa Lindestam (S), Peter Jeppson (S), Lotta Olsson (M) och Roger Richtoff (SD) anmälde sitt deltagande.

Parlamentarikergruppen från Indonesien besöker utskottet onsdagen den 19 april 2017 kl. 16.45. Ordföranden Allan Widman (L), Lotta Olsson (M) och Roger Richtoff (SD) anmälde sitt deltagande.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att:

– Medaljceremoni för Sveriges femte kontingent i Mali äger rum vid Södra Skånska Regementet, P 7 Revingehed, Södra Sandby, fredagen den 16 juni 2017.

– Med anledning av dödsolyckan vid krigsförbandsövning Vintersol 2017 kommer presidiet att skicka utskottets kondoleanser till Norrbottens regemente, I 19, i Boden.

§ 8

Övriga frågor

Ledamöterna diskuterade planeringsfrågor.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 april 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 18 april 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:30

§ 1

§ 2-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

Dag Klackenberg (M)

O

O

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

-

O

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.