Protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Kulturutskottets protokoll 2016/17:30

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

Tisdagen den 16 maj 2017

TID

Kl. 11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:29 av den 9 maj 2017.

§ 2

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet, om utkast till rådet slutsatser om EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser 7935/17.

Underlaget utgjordes av den promemoria som tidigare skickats från Kulturdepartementet (dnr 2095-2016/17) där följande ståndpunkt anges:

Regeringen välkomnar rådsslutsatserna, som tydliggör kulturens roll som en del av ett strategiskt och områdesövergripande förhållningssätt till EU:s internationella förbindelser. Regeringens bedömning är att de föreslagna rådsslutsatserna håller sig inom EU:s kompetens på kulturområdet så som den är uttryckt i artikel 167 i fördraget om EU:s funktionssätt. Regeringen föreslår därför att Sverige ställer sig bakom antagandet av rådsslutsatserna om EU:s strategiska förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna förespråkar frivilligt kulturellt utbyte och goda kulturella förbindelser länder emellan. Partiet har dock tidigare avvisat förslaget om en EU-strategi mot internationella kulturella förbindelser eftersom vi anser att det, utifrån att kulturfrågor ska vara en nationell angelägenhet, är svårt att motivera en gemensam EU-strategi för inter-nationella förbindelser. Vi anser det däremot vara svårt att bedöma vidden och effekterna av strategin, och att dessa behöver klargöras tydligare. Vi tycker att det är märkligt att man utvecklar en strategi och tillsätter en arbetsgrupp inom EU samtidigt som man framhåller att dubbelarbete ska undvikas mellan den nationella kompetensen och EU samarbetet, samt hänvisar till att kulturfrågor sorterar under det nationella självbestämmandet.

Därför kan inte Sverigedemokraterna ställa sig bakom den föreslagna svenska ståndpunkten, eftersom denna ståndpunkt välkomnar rådsslutsatserna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 3

Information inför ministerrådsmöte

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kultur-departementet, informerade om beredningen av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (AV-direktivet).

Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämndens kansli, närvarade under denna punkt.

§ 4

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (KrU12)

Behandlades proposition 2016/17:109 Förstärkt skydd av kultur-egendom vid väpnad konflikt och under ockupation samt en följdmotion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde tre inkomna skrivelser (dnr 1834-2016/17, 2099-2016/17 och 2114-2016/17).

§ 6

Övriga fråga

Kanslichefen anmälde yttrande från utbildningsutskottet med anledning av kulturarvspropositionen 2016/17:116
(yttr. 2016/17:UbU8y)

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 18 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:30

– – – §§

1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.