Protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

2017-04-04

TID

11.00 – 11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:29.

§ 2

Avfall och kretslopp (MJU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om avfall och kretslopp.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU15.

Följande reservationer anmäldes:

-

(M)

under punkt

1

cirkulär ekonomi m.m.,

-

(SD,C) (L,KD)

-”-

2

producentansvar,

-

(C)

-”-

3

återvinning av farligt avfall,

-

(V)

-”-

4

livslängden på elektroniska produkter och ett utvidgat pantsystem,

-

(M,L) (C) (V) (KD)

-”-

5

matsvinn och källsortering av matavfall,

-

(SD)

-”-

6

plast och plastprodukter,

-

(M)(L,KD)(C)

-”-

7

marint skräp och strandstädning,

-

(M)

-”-

8

oljesanering av stränder,

-

(L) (KD)

-”-

9

övergivna båtar och vrak,

-

(SD)

-”-

11

förorenade områden,

-

(M)

-”-

12

transport av farligt avfall,

-

(SD)

-”-

13

avveckling av vindkraftverk

-

(SD)

-”-

14

växtnäring.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:111.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU19.

§ 4

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (MJU24)

Utskottet beslutade att ge trafikutskottet tillfälle att senast tisdagen den 2 maj 2017 kl. 14.00 yttra sig över prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige och följdmotioner i de delar som berör utskottets berednings-område.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 6 april 2017 kl. 09.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 april 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:30

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

-

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.