Protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Näringsutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

2017–05–11

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:29.

§ 2

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, om direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (se bilaga 3).

Vid sammanträdet närvarade även internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, departementsråd Amina Lundqvist, ämnesråd Kristina Holmgren, kansliråd Linda Kullberg och rättssakkunniga Lise Wållberg och Patrik Sundberg, Justitiedepartementet.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, om förordning om onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (se bilaga 4).

Vid sammanträdet närvarade även internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, departementsråd Amina Lundqvist, ämnesråd Kristina Holmgren, kansliråd Linda Kullberg och rättssakkunniga Lise Wållberg och Patrik Sundberg, Justitiedepartementet.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för regeringens ståndpunkt i promemorian.

§ 4

Information från regeringen

Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnade information om genomförandet av Marrakechfördraget i EU-rätten.

Vid sammanträdet närvarade även internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, departementsråd Amina Lundqvist, ämnesråd Kristina Holmgren, kansliråd Linda Kullberg och rättssakkunniga Lise Wållberg och Patrik Sundberg, Justitiedepartementet.

§ 5

Immaterialrätt (NU23)

Utskottet behandlade motioner om immaterialrätt.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens förslag till direktiv om stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter KOM(2017) 142.

Ärendet bordlades.

§ 7

Inbjudningar

Utskottet beslutade att delta vid följande tidigare anmälda inbjudningar.

Inbjudan från Näringsdepartementet till dialog om hållbar modeindustri i Sverige.

Inbjudan från regeringen till presentation av det strategiska arbetet för immateriella tillgångar.

Inbjudan till OECD:s forum i Paris.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 maj kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 16 maj 2017

Jennie Nilsson
NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:30

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

Åsa Westlund (S)

X

Hans Rothenberg (M)

Per-Arne Håkansson (S)

X

Josef Fransson (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Anna Wallén (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Lise Nordin (MP)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Jonsson (S)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

O

Sofia Fölster (M)

X

Patrik Engström (S)

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.