Protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Skatteutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

2017-04-25

TID

11.00-11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:29.

§ 2

Tullbrottsdatalag (SkU28)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:91 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Skattebrottsdatalag (SkU29)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:89 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el (SkU30)


Utskottet behandlade proposition 2016/17:141 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Skatteförändringar med anledning av energiöverenskommelsen (SkU31)


Utskottet behandlade proposition 2016/17:142.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övriga frågor

Ordföranden föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om ändring som innebär en lagteknisk rättelse i inkomstskattelagen (1999:1229).

Förslaget bordlades för fortsatt beredning.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 27 april 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:30

§ 1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

Peter Persson (S)

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

Daniel Šestrajčić (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

X

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-03-24

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.