Protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Trafikutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

2017-04-20

TID

10.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Cykelfrämjandet och Svensk cykel


Ordförande Lars Strömgren från Cykelfrämjandet och vd Klas Elm från Svensk cykel informerade om aktuella frågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:29.

§ 3

§ 4

§ 5

Riksdagens skrivelser till regeringen (TU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75.

Ärendet bordlades.

Kommissionens vitbok om EU:s framtid

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2017) 2025.

Ärendet bordlades.

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (TU6y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:146 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens beslut om ändring av ramverket för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 136.

Utskottet beslutade att inhämta information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkommen skrivelse

Anmäldes till utskottet inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 april 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 25 april 2017

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:30

§ 1-8

§

§

§

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

O

Rikard Larsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2017-04-20 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:30

Inkommen skrivelse 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse gällande trafiksäkerhet Ja
Riksförbundet Mobil fritid, Borås
dnr: 1803-2016/17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.