Protokoll utskottssammanträde 2016/17:30

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:30

DATUM

2017–04-18

TID

11:00–11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:29.

§ 2

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:62 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2016/17:RS3.

Ärendet bordlades.

§ 4

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2016/17:RS2.

Ärendet bordlades.

§ 5

Skrivelse 75

Utskottet har tagit del av och följt upp regeringens skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 i de delar som berör dels utskottets beredningsområde dels ärenden som av kammaren remitterats till utskottet men behandlats i sammansatt utrikes- och försvarsutskott. Utskottet har även tagit del av och följt upp riksdagsstyrelsens redogörelse 2016/17:RS4 i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Med denna behandling av skrivelse 2016/17:75 och redogörelse 2016/17:RS4 beslutar utskottet att inte yttra sig till KU.§ 6

Uppföljning av regleringsbreven för 2016 (UO5 och UO7)

Utskottet fortsatte behandlingen av PM om uppföljning av regleringsbreven.

PM lades till handlingarna.

§ 7

Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

Enligt riksdagsordningen 7 kap. 7 § kan utskott överenskomma med annat utskott att de skall bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott.

Regeringen har till riksdagen överlämnat proposition 2016/17:127 om

fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och proposition 2016/17:128 om Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Propositioner har hänvisats till utrikesutskottet. Ev. följdmotioner förväntas bli hänvisade till utrikesutskottet.

Utskottet beslutade att föreslå försvarsutskottet att utrikesutskottet hänskjuter ärendena jämte ev. följdmotioner till gemensam beredning i ett sammansatt utskott.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att

– ta emot ett besök från Finlands utrikesutskott den 16–17 maj.
Blankett för intresseanmälan till utskottets middag delades på
bordet.

– delta i Försvarsmaktens veterandag den 29 maj på Gärdet.

– ta emot ett besök från Brasilien tisdagen den 25 april kl. 10.00–
10.45 tillsammans med NU och FöU. Anmälningsblankett delades
på bordet.

Utskottet informerades om:

– att svar på frågan om återuppbyggnad på, Nineveslätten ställd vid
föredragningen av Olof Skoog och Efraim Gomez, har inkommit
skriftligt och delats till ledamöterna i Mimer.

– att Årsredovisning från Svenska institutet inkommit i åtta exemplar,
ett för vardera parti.

– att medaljceremoni för återvändande Mali 05 kommer att arrangeras
i Lund den 16 juni.

– Vitboken om EU:s framtid och ev. yttranden från andra utskott och
EU-nämnden.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 april 2017 kl. 09.30

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 20 april 2017

Karin EnströmUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:30

§1–9

§

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

Karin Enström (M)

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

Margareta Cederfelt (M)

X

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

Sotiris Delis (M)

O

Anders Österberg (S)

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

O

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.