Protokoll utskottssammanträde 2016/17:31

Civilutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31

DATUM

2017-06-01

TID

9.30–9.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:30.

§ 2

Skärpt ansvar för fartygsvrak (CU18)

Utskottet fortsatte behandlingen proposition 2016/17:178 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU18.

C-ledamoten anmälde en reservation.

§ 3

Delegering av begäran om regeringens subsidiaritetsbedömning

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 10 § RO inhämta information om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i en kommande subsidiaritetsprövning.

§ 4

Utrikes studieresa

Utskottet beslutade att företa en resa den 3-6 september 2017 till
Österrike.

Utskottet avser att besöka Wien och Graz i Österrike. Huvudinriktningen för besöket är att studera hållbart byggande i trä. Utskottet avser också att studera bl.a. hur man arbetar med hållbart samhällsplanering och någon aktuell civilrättslig fråga.

§ 5

Riktvärden för trafikbuller

Anmäldes regeringens förordning (2017:359) om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader;

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anförde att eftersom regeringen nu beslutat en förordningsändring som överensstämmer med riksdagens tidigare tillkännagivanden i frågan finns det inte längre behov av att föreslå att utskottet ska ta något initiativ.

§ 6

Övriga frågor

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckning.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 8 juni 2017 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 8 juni 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:31

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S), vice ordf.

t.o.m. 170630

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Mats Green (M)

O

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

Lars Beckman (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

O

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.