Protokoll utskottssammanträde 2016/17:31

Kulturutskottets protokoll 2016/17:31

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31

DATUM

Torsdagen den 18 maj 2017

TID

Kl. 10.00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:30 av den 16 maj 2017.

§ 2

Kulturarvsfrågor (KrU9)

Fortsattes behandlingen av proposition 2016/17:116 och motioner om kulturarvsfrågor (jfr prot. 2016/17:27.5 och 2016/17:29.6).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2016/17:KrU9 justerades.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (KrU12)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation samt en följdmotion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Studieresa

Utskottet beslutade att göra en studieresa till Helsingfors under hösten 2017.

§ 5

Information från civilministern

Civilminister Ardalan Shekarabi, Finansdepartementet, informerade med anledning av Spellicensutredningen samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske handläggaren Markus Lagerquist (M) närvarade under denna punkt.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 1 juni 2017 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:31

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.