Protokoll utskottssammanträde 2016/17:31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31

DATUM

2017-04-06

TID

09.00 – 10.50 ajournering 09.45 – 9.55, 10.00 – 10.05, 10.10 – 10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030......i den del som avser bokföringsreglerna för brukad skogsmark (Artikel 8)
samt Kommissionens förslag om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet.....
i den del det avser flexibiliteten från LULUCF till ESR (Artikel 7).

Utskottet överlade med statssekreterare Eva Svedling,
Utrikesdepartementet, om:

KOM(2016) 479 Kommissionens förslag om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen i den del som avser bokföringsreglerna för brukad skogsmark (Artikel 8)

KOM(2016) 482 Kommissionens förslag om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen i den del det avser flexibiliteten från LULUCF till ESR (Artikel 7).

Underlaget utgjordes av en den 4 april översänd promemoria (diarienummer 1.4.3-1686-2016/17).

Preliminär svensk ståndpunkt, se bilaga 3

Utskottet och statssekreteraren enades om följande slutgiltiga version av den svenska ståndpunkten.

Regeringens förslag på utvecklade svenska ståndpunkter i de fortsatta förhandlingarna om ESR och LULUCF

Sverige ska verka för och beräkna referensnivån utifrån en prognos om framtida avverkning inom en antagen hållbar avverkningsnivå.

Medlemsländer som sätter referensnivån utifrån en prognos om framtida avverkning tillåts inte använda enheter från brukad skogsmark för att nå sitt mål inom ESR. På detta sätt undviks risken för en sänkt ambitionsnivå i 2030-ramverket och minskar omställningstrycket inom EU, samtidigt som möjligheter finns till en långsiktigt ökad och hållbar produktion av bioenergi och fossilsnåla material från skogsbruket.

Sverige stödjer den begränsning i hur många enheter medlemsländerna får tillgodoräkna sig från brukad skogsmark, i enlighet med kommissionens förslag. Detta i syfte att bevara miljöintegriteten i förslaget och ta hänsyn till den osäkerhet som är förknippad med utsläpp och upptag av växthusgaser i brukad skogsmark. Begränsningen som föreslås gällande hur många enheter medlemsstaterna får tillgodoräkna sig från brukad skogsmark bör vara dubbelriktad. Det vill säga att det måste finnas ett tak innan en avverkning räknas som ett utsläpp.

När det gäller hur beslutet om den nya referensnivån ska fattas, föreslår regeringen att Sverige stödjer att uppdatering av bilagan till förordningen, där referensnivåerna listas, kan antas genom en delegerad akt. Förutsättningen är dock att medlemsländerna beräknar sina referensnivåer själva och att omräkning efter granskning av referensnivån inte kan göras av kommissionen, utan endast av medlemsländerna själva.

Regeringen föreslår också att Sveriges ståndpunkter för ESR-förslaget avseende omfattningen av flexibiliteten med LULUCF utvecklas. För att öka ambitionsnivån och säkerställa ett tillräckligt högt omställningstryck inom ESR föreslår regeringen att flexibiliteten från LULUCF till ESR minskas från förslagets 280 miljoner ton till högst 140 miljoner ton.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Det är bra att Sverige har en kritisk inställning till de s.k. flexibiliteterna i förslaget och att man vill minska dessa, men vi anser att Sverige borde verka för att möjligheten att använda krediter från andra system borde undvikas helt och hållet. Det är olyckligt att Sverige öppnar för en referensnivå baserad på prognos istället för det historiska skogsbruket. Det riskerar att underminera integriteten i systemet. Sverige måste också tydligare motsätta sig ökade möjligheter att använda skogsbruket som en kolsänka. Det riskerar annars att ytterligare underminera systemets miljö- och klimatintegritet.

Ordföranden konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Fiskeripolitik (MJU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om fiskeripolitik.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU14.

Följande reservationer anmäldes:

-

(C) (V) (KD)

under punkt

1

globalt hållbart fiske,

-

(SD)

-”-

2

genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken,

-

(M, SD) (C) (L) (KD)

-”-

3

regelverket för yrkesfisket,

-

(C)

-”-

4

överlåtande av fiskelicens,

-

(SD)

-”-

5

ökade kustkvoter,

-

(SD) (V) (KD)

-”-

7

redskapsanvändning,

-

(V)

-”-

8

fiske i marina skyddande områden,

-

(V)

-”-

10

totalförbud mot ålfiske,

-

(M) (SD) (C)

-”-

11

vattenbruk,

(SD)

-”-

12

maximal hållbar avkastning,

(KD)

-”-

13

märkning av fisk,

(KD)

-”-

14

fiskefria områden,

(KD)

-”-

15

fiskevårdsområden,

(V)

-”-

16

länsstyrelsernas fisketillsyn

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall (MJU20)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:147.

Ärendet bordlades.

§ 4

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över
skrivelse 2016/17:115 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Kommande sammanträden och studieresor m.m.

Utskottet beslutade att:

  • hålla ett sammanträde måndagen den 28 augusti 2017 kl. 14.00,
  • genomföra en länsresa till Skåne den 29-30 augusti 2017,
  • skriftlig information ska skickas ut den 11 juli 2017 med anledning av Jordbruksrådet den 17 juli 2017.

§ 7

Besök av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Anmäldes att SLU kommer till utskottet torsdagen den 18 maj 2017 för att informera om aktuella frågor.

§ 8

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att till näringsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, överlämna motion 2016/17:2474 yrkandena 13 och18 av Håkan Svenneling m.fl. (V).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Avtackning

Ordförande tackade utskottsassistenten Anna Klefborg med anledning av att hon entledigats från sin tjänst vid miljö- och jordbruksutskottets kansli.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 april 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:31

§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

-

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

-

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

-

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

X

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2017-04-06

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:31

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 14 mars – 31 mars 2017

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2017) 125

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2015/2192 om fördelningen av fiskemöjligheterna i enlighet med protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien

KOM(2017) 126

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2017/127 vad gäller vissa fiskemöjligheter

KOM(2017) 128

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO)

KOM(2017) 132

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som, på Europeiska unionens vägnar, ska intas vid den åttonde partskonferensen inom ramen för Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar vad gäller förslagen till ändring av bilagorna A och C

KOM(2017) 150

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2017

KOM(2017) 152

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av kravet på områden med ekologiskt fokus inom systemet med ett miljöanpassat direktstöd

KOM(2017) 154

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller förlängning av 1995 års konvention om handel med spannmål

KOM(2017) 156

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 1-3/2017

K- dokument

K(2017) 1662

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.3.2017

om befrielse för vissa medlemsstater från kravet att på vissa arter tillämpa rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 1999/105/EG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG om saluföring av utsäde av foderväxter, utsäde av stråsäd, vegetativt

förökningsmaterial av vinstockar, skogsodlingsmaterial, betutsäde, utsäde av köksväxter respektive utsäde av olje- och spånadsväxter, och om upphävande av beslut 2010/680/EU

K(2017) 1689

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.3.2017

om ändring av bilagorna I och II till beslut 2004/558/EG vad gäller Luxemburgs, de tyska delstaterna Hamburgs och Schleswig-Holsteins samt Jerseys status som fria från infektiös bovin rhinotrakeit, och om ändring av bilaga II till beslut 2008/185/EG vad

gäller den italienska regionen Friuli-Venezia Giulias status som fri från Aujeszkys sjukdom

K(2017) 1693

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 17.3.2017

om ändring av beslut 2005/51/EG vad gäller den period under vilken jord som förorenats av bekämpningsmedel eller långlivade organiska föroreningar får föras in till unionen för dekontaminering

K(2017) 1736

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.3.2017

om anordnande av ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 2002/56/EG vad gäller knölar av utsädespotatis som härrör från potatisfrön

K(2017) 1741

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) …/…av den 21.3.2017 om erkännande av det frivilliga systemet ”Bonsucro EU” för att visa att hållbarhetskriterierna uppfylls i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG och 2009/28/EG

K(2017) 1792

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.3.2017

om fastställande av den slutliga tilldelningen till medlemsstaterna av unionsstöd för frukt och grönsaker i skolan och för skolmjölk för perioden 1 augusti 2017–31 juli 2018

K(2017) 1813

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.3.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2017) 2033

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.3.2017

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

K(2017) 2046

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.3.2017

om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i februari 2017

Fakta-PM

2016/17:FPM76

Förordning om luftfart i handelssystemet för utsläppsrätter

Antagna dokument

Dokument antagna av Europaparlamentet 1-2 februari 2017

Dokument antagna av Europaparlamentet 1-2 februari 2017


– – Bilaga 3 till protokoll – – 2016/17:31

Regeringens förslag på utvecklade svenska ståndpunkter i de fortsatta förhandlingarna om ESR och LULUCF

Regeringen föreslår att utveckla Sveriges ståndpunkter för LULUCF-förslaget avseende referensnivån för skogsbruk på så sätt att Sverige ska verka för att regelverket tillåter alla medlemsländer att välja mellan två ansatser för hur referensnivån ska beräknas. Antingen tas hänsyn till hur intensivt skogsbruket har varit historiskt i landet vid beräkning av referensnivån, t.ex. utifrån den metod som kommissionen presenterat, eller så sätts referensnivån endast utifrån en prognos om framtida avverkning inom en antagen hållbar avverkningsnivå.

I det senare fallet tillåts inte medlemslandet använda enheter från brukad skogsmark för att nå sitt mål inom ESR. På detta sätt undviks risken för en sänkt ambitionsnivå i 2030-ramverket och minskat omställningstrycket inom EU, samtidigt som möjligheter finns till en långsiktigt ökad och hållbar produktion av bioenergi och fossilsnåla material från skogsbruket.

I båda fallen föreslår regeringen att Sverige stödjer den begränsning i hur många enheter medlemsländerna får tillgodoräkna sig från brukad skogsmark, i enlighet med kommissionens förslag. Detta i syfte att bevara miljöintegriteten i förslaget och ta hänsyn till den osäkerhet som är förknippad med utsläpp och upptag av växthusgaser i brukad skogsmark.

När det gäller hur beslutet om den nya referensnivån ska fattas, föreslår regeringen att Sverige stödjer att uppdatering av bilagan till förordningen, där referensnivåerna listas, kan antas genom en delegerad akt. Förutsättningen är dock att medlemsländerna beräknar sina referensnivåer själva och att omräkning efter granskning av referensnivån inte kan göras av kommissionen, utan endast av medlemsländerna själva.

Regeringen föreslår också att Sveriges ståndpunkter för ESR-förslaget avseende omfattningen av flexibiliteten med LULUCF utvecklas. För att öka ambitionsnivån och säkerställa ett tillräckligt högt omställningstryck inom ESR föreslår regeringen att flexibiliteten från LULUCF till ESR minskas från förslagets 280 miljoner ton till högst 140 miljoner ton.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.