Protokoll utskottssammanträde 2016/17:31

Näringsutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31

DATUM

2017–05–16

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:30.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Niklas Johansson, Näringsdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 maj 2017.

Vid sammanträdet närvarade även departementsråd Maria Rosander, ämnesråd Johan Stålhammar och departementssekreterare Emilie Aner, Näringsdepartementet.

§ 3

Årsredovisning för staten 2016 (NU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över årsredovisning för staten 2016.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till yttrande NU7y justerades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring (NU21)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:148 om Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 maj kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 18 maj 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:31

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

Åsa Westlund (S)

X

Hans Rothenberg (M)

Per-Arne Håkansson (S)

X

Josef Fransson (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Anna Wallén (S)

X

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Jonsson (S)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Birger Lahti (V)

X

Penilla Gunther (KD)

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

O

Sofia Fölster (M)

Patrik Engström (S)

O

Gunilla Nordgren (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

X

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.