Protokoll utskottssammanträde 2016/17:31

Skatteutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31

DATUM

2017-04-27

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:30.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om

  • ett pressmeddelande från Tullverket där verket bemöter kritiken som framkommit med anledning av händelserna den 7 april 2017,
  • kommissionär Cecilia Malmströms besök i riksdagen den 18 maj 2017.

§ 3

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (SkU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:SkU5y.

§ 4

En livsmedelsstrategi för Sverige (SkU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:104 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:SkU7y.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 5

Vitbok om EU:s framtid (SkU8y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2017) 2025.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:SkU8y.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet beslutade att genomföra ett seminarium i förstakammarsalen torsdagen den 1 juni 2017 om skatter som drivkraft för företags lokalisering.

Kanslichefen informerade om att gruppen för uppföljning och utvärdering träffas direkt efter dagens sammanträde för att diskutera programmet inför seminariet den 1 juni 2017.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 maj 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:31

§ 1

§ 2–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Peter Persson (S)

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

Lotta Finstorp (M)

Adnan Dibrani (S)

X

X

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

X

Larry Söder (KD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

O

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-03-24

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.