Protokoll utskottssammanträde 2016/17:31

Trafikutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31

DATUM

2017-04-25

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om Vänersjöfarten


Stadsdirektör Annika Wennerblom och kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S) från Trollhättans stad, regionråd Tomas Riste (S) och infrastrukturstrateg Marcus Smedman från Region Värmland, ledamöterna Ulf Eriksson (C) och Patrik Karlsson (S) i Beredningen för Hållbar Utveckling och infrastrukturstrateg Max Falk från Västra Götalandsregionen och Bertil Hallman, senior utredningsledare från Trafikverket, informerade om Vänersjöfarten och behovet av nya slussar.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:30.

§ 3

Inkomna EU-dokument


Utskottet behandlade sammanställningen av EU-dokument från tiden januari – mars 2017.

Sammanställningen lades till handlingarna.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:31

§ 1

§ 2-4

§

§

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

O

O

Nina Lundström (L)

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

X

X

Rikard Larsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

X

X

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.