Protokoll utskottssammanträde 2016/17:31

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:31

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:31

DATUM

2017–04-20

TID

09:30–10:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:30.

§ 2

Europarådet (UU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:12 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:11, redogörelse 2016/17:OSSE1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Norden (UU3)

Utskottet inledde behandlingen av skrivelse 2016/17:90, redogörelse 2016/17:NR 1 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Uppföljning av regleringsbreven för 2016 (UO5 och UO7)

Utskottet fortsatte behandlingen av PM om uppföljning av regleringsbreven.

PM lades till handlingarna.


§ 7

Utskottsresa

Utskottet beslutade att genomföra utskottsresa med en delegation (delegationsledare Kenneth G Forslund (S)), till Mali den 23-27 april 2017. Syftet med resan är bl.a. att besöka och utbyta information med representanter för regering, parlament och civilsamhälle samt Förenta nationernas stabiliseringsinsats, inklusive den svenska militära insatsen Mali 05. Deltar från utrikesutskottet gör Kenneth G Forslund (S), Karin Enström (M), Birgitta Ohlsson (L) och från försvarsutskottet Lena Asplund (M), Kalle Olsson (S) och Alexandra Völker (S).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att

– ta emot EU-kommissionär Cecilia Malmström den 18 maj kl. 13:00-14:00 i Förstakammarsalen. Anmälningsblankett delades på bordet.

– utskottets möte med tidigare utskottsledamöter i samband med riksdagens veterandag äger rum den 10 maj 2017 kl. 14:30.

Utskottet informerades om:

– mötet med delegation från Brasilien den 25 april 2017 kl. 10:0010:45 tillsammans med FöU och NU ställs in.

– inbjudan till seminarium i Förstakammarsalen den 27 april 2017 kl. 13:15-14:15. Seminariet är ett samarrangemang mellan Försvarsberedningen, riksdagens Nato-delegation och Atlantic Council. Rubriken är ”The Future of the European Security Order: Institutions or Spheres of Interests?”. Inbjudan finns tillgänglig i Mimer.

– komplettering från föregående sammanträde om yttranden över Vitboken om EU:s framtid.

– att sex ledamöter från UU och FöU deltar i interparlamentarisk konferens om Gusp/Gsfp i Valletta, Malta den 26-28 arpil 2017. Deltar gör delegationsledare Sofia Arkelsten (M), Olle Thorell (S), Pyry Niemi (S) från UU och Lotta Olsson (M), Peter Jeppsson (S) och Roger Richtoff (SD) från FöU.

Återrapport från

– ledamöterna Markus Wiechel (SD), Margareta Cederfelt (M), Kerstin Lundgren (C) och Maria Andersson Willner (S) som deltog i UNDPS:s resa till Libanon den 3-7 april 2017.

– ledamöterna Margareta Cederfelt (M), Göran Pettersson (M) och Krister Örnfjäder (S) som deltog i utskottsresa till Afghanistan den 9-12 april 2017.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 25 april 2017 kl. 11.00


Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 25 april 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:31

§1–6

§ 7

§

§

§

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

X

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande