Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Civilutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017-06-08

TID

9.30–9.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:31.

§ 2

Information från Finansdepartementet

Statssekreterare Ulf Holm m.fl. från konsumentenheten informerade om förslaget till ny förordning om konsumentskyddssamarbete,

KOM(2016) 283.

Vid information närvarade Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli.

§ 3

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 25 augusti 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 13 juni 2017

Caroline SzyberCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:32

§ 1

§ 2-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

tjl t.o.m. 170630

-

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S), vice ordf.

t.o.m. 170630

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Thomas Finnborg (M)

-

-

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ola Johansson (C)

-

X

Emma Hult (MP)

X

X

Mats Green (M)

X

X

Leif Nysmed (S)

tjl t.o.m. 170630

-

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

O

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

O

O

Lars Beckman (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Erik Ottoson (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Teresa Carvalho (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

Eva Lindh (S)

ers. t.o.m. 170630

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.