Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:32

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017-04-20

TID

10.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Svensk Kärnbränslehantering (SKB)

VD Eva Halldén och kommunikationschef Anna Porelius informerade om aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information från Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådets ordförande, senior professor i empirisk livsåskådningsforskning Carl Reinhold Bråkenhielm (Uppsala universitet), kärnavfallsrådets vice ordförande, professor i miljöbedömning Tuija Hilding-Rydevik (Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala), sakkunnige Ingvar Persson, f.d. chefsjurist på Statens kärnkraftinspektion och vetenskaplig sekreterare Johanna Swedin informerade om aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:31.

§ 4

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Besök vid internationell svensk insats

Utskottet beslutade att gemensamt med utrikesutskottet den 23-27 april genomföra en delegationsresa till Mali för att bl.a. besöka det svenska insatsförbandet. Utskottet beslutade att Lena Asplund (M), Alexandra Völker (S) och Kalle Olsson (S) ska genomföra resan för försvarsutskottets del.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Beslut om deltagande i årliga säkerhetskonferensen för Baltikum, Norden och Polen

Utskottet beslutade att delta i konferensen mellan nordiska, baltiska och polska försvarsutskotten den 22–23 maj 2017 i Bergen, Norge. Utskottet beslutade att Åsa Lindestam (S), Lotta Olsson (M) och Roger Richtoff (SD) ska genomföra resan.

§ 7

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att de OH-bilder som Försvarets materielverk förevisade vid sina besök i utskottet den 14 och den 30 mars nu finns tillgängliga.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 25 april 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Liisa Blomberg

Justeras torsdagen den 4 maj 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:32

§ 1 - 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

O

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.