Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017-03-16

TID

09.00–09.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praktikanten M.L., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under sammanträdet utom under punkt 13 i den särskilda kallelsen.

§ 2

Information

Biträdande kanslichefen anmälde att kultur- och demokratiministern kommer till utskottet den 28 mars 2017 för att lämna information om det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

§ 3

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:26.


Vid protokollet

Justerat 2017-03-23

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-02-16)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:32

§ 1-3

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

Hans Ekström (S)

Annicka Engblom (M)

X

Veronica Lindholm (S)

X

Jonas Millard (SD)

X

Maria Abrahamsson (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

Agneta Börjesson (MP)

X

Patrick Reslow (M)

Emanuel Öz (S)

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

Tina Acketoft (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

Tuve Skånberg (KD)

Laila Naraghi (S)

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Sofia Modigh (KD)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande