Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Kulturutskottets protokoll 2016/17:32

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

Torsdagen den 1 juni 2017

TID

Kl. 09.30–09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:31 av den 18 maj 2017.

§ 2

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation (KrU12)

Fortsattes behandlingen av proposition 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation samt en följdmotion (jfr prot. 2016/17:30.4 och 2016/17:31.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2016/17:KrU12 justerades.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 3

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde följande inkomna skrivelser:

– dnr 2150-2016/17

– dnr 2167-2016/17 och

– dnr 2170-2016/17.

§ 4

Bemyndigande i EU-ärenden

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att i förekommande fall, under sommaren 2017 (den 1 juni – 12 september), inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 13 juni 2017.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 juni 2017 kl. 09.30

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:32

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.