Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017-04-20

TID

10.00 – 10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2016/17:30 och 31.

§ 2

Ändring i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel (MJU21)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:155.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016.

Utskottet beslutade att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vitbok om EU:s framtid

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2017) 2025 Vitbok om EU:s framtid.

Utskottet beslutade att avge yttrande till utrikesutskottet

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2017

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM (2017) 150.

Ärendet bordlades.

§ 6

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:2659 yrkande 5 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) från näringsutskottet för att behandla i betänkande 2016/17:MJU23 En livsmedelsstrategi för Sverige.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enl. bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) konferens i Rom 3-8 juli 2017

Utskottet beslutade att Monica Haider (S) och Stina Bergström (MP) representerar utskottet i regeringens delegation vid FAO:s konferens i Rom den 3-8 juli 2017.

§ 9

Uppvaktningar

Utskottet beslutade att ta emot Sveriges Konsumenter den 2 maj 2017

kl. 11.00 och Eldrimner, nationellt resurscentrum för mathantverk, torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00 för uppvaktning med anledning av livsmedelsstrategin.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 27 april 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:32

§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

-

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

O

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.