Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Näringsutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017–05–18

TID

10.00–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:31.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 maj 2017.

Vid sammanträdet närvarade även kansliråd Maria Ramstedt samt departementssekreterarna Jonas Wester, Johan Henriksson och Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet.

§ 3

Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (NU20)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:179 om nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Statligt ägda bolag i omvandling (NU24)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:181 om statligt ägda bolag i omvandling och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inbjudningar

Utskottet informerades om inbjudan till paneldiskussion i anslutning till EU-Kina-toppmötet i juni 2017.

Utskottet beslutade att inte delta.

Utskottet informerades om inbjudan till Sup46, Startup People of Sweden.

Utskottet beslutade att delta.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 30 maj kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 30 maj 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:32

§ 1-2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

X

X

Sofia Fölster (M)

O

O

Patrik Engström (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

X

X

Håkan Svenneling (V)

O

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.