Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Skatteutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017-05-04

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Ordföranden hälsade Camilla Mårtensen (L) särskilt välkommen till dagens sammanträde.

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:31.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att en skrivelse inkommit den 3 maj 2017 från Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt angående proposition 2016/17:58 om uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. Skrivelsen delades på bordet.

§ 3

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (SkU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:58 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU21.

C-, M- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem (SkU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:81 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU27.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 5

Tullbrottsdatalag (SkU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:91 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU28.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.


§ 6

Skattebrottsdatalag (SkU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:89 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU29.

SD -ledamöterna anmälde en reservation.

§ 7

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el (SkU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:141 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU30.

SD-, C- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 8

Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen (SkU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:142.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU31.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 9

Övriga frågor

Utskottet beslutade att det planerade sammanträdet tisdagen den 30 maj 2017 ställs in och flyttas till torsdagen den 1 juni 2017 kl. 8.30.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 maj 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:32

§ 1–10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

O

Daniel Šestrajčić (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

O

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Camilla Mårtensen (L)

X

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-05-02

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.