Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Trafikutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017-04-27

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:31.

§ 2

§ 3

Cykelfrågor (TU16)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Riksdagens skrivelser till regeringen (TU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:75.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:TU4y.

S-, MP-, och V-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 4

Regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2016 (TU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:115 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:TU5y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 5

§ 6

Kommissionens vitbok om EU:s framtid (TU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av KOM(2017) 2025.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:TU7y.

Övriga frågor

Utskottet nominerade Emma Wallrup (V) och Erik Ottoson (M) till talmannens middag i samband med besök av Qatars emir onsdagen den 3 maj 2017.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 2 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 2 maj 2017

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:28

§ 1

§ 2-7

§

§

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

Nina Lundström (L)

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

X

X

Rikard Larsson (S)

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Lotta Finstorp (M)

X

X

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

X

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.