Protokoll utskottssammanträde 2016/17:32

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:32

DATUM

2017–04-25

TID

11:00–12:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Sammanträdets öppnande

Krister Örnfjäder (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet.

§ 2

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2016/17:RS3.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU16.

§ 3

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2016/17:RS2.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU17.

§ 4

Turkiet och Syrien

Information om Turkiet och Syrien från utrikesråd Anna-Karin Eneström, kansliråd Anna Yazgan, båda från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Information om arbetet i FN:s säkerhetsråd från kansliråd Tomas Wiklund och kansliråd Karin Bolin båda, från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:62 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU9)

Utskottet inledde behandlingen av skrivelse 2016/17:114.

Ärendet bordlades.

§ 8

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)

Utskottet inledde behandlingen av skrivelse 2016/17:115.

Ärendet bordlades.

§ 9

Vitboken om EU:s framtid (UU18)

Utskottet inledde behandlingen av KOM(2017) 2025.

Ärendet bordlades.

§ 10

Överlämnande av prop. 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Enligt riksdagsordningen 7 kap. 7 § kan utskott överenskomma med annat utskott att de skall bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott.

Regeringen har till riksdagen överlämnat proposition 2016/17:177 om

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta).


Propositionen har hänvisats till utrikesutskottet. Ev. följdmotioner förväntas bli hänvisade till utrikesutskottet.

Utskottet beslutade att föreslå försvarsutskottet att utrikesutskottet hänskjuter propositionen jämte ev. följdmotioner till gemensam beredning i ett sammansatt utskott.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Utskottet utsåg följande deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet (UFöU).

Deputerade: Kenneth G Forslund (S), Olle Thorell (S), Maria Andersson Willner (S), Karin Enström (M), Sofia Arkelsten (M), Björn Söder (SD), Pernilla Stålhammar (MP).

Suppleanter: Pyry Niemi (S), Emilia Töyrä (S), Krister Örnfjäder (S), Margareta Cederfelt (M), Göran Pettersson (M), Johnny Skalin (SD), Kerstin Lundgren (C), Hans Linde (V), Birgitta Ohlsson (L), Sofia Damm (KD).

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 12

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att debattlistor för UU16 och UU17 cirkulerades.

Utskottet beslutade om att KU:s ledamöter, suppleanter och tjänstemän ges rätt att närvara vid föredragningen om EU, Brexit och rättsstatsfrågor från EU- och handelsminister Ann Linde på sammanträdet torsdagen den 4 maj.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 08.00

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 4 maj 2017

Krister ÖrnfjäderUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:32

§1

§ 2-3

§ 4-13

§

§

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

Karin Enström (M)

Olle Thorell (S)

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

O

O

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

Sotiris Delis (M)

X

X

X

Anders Österberg (S)

X

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

X

X

X

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

X

X

X

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

X

X

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

O

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

X

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.