Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

2017-06-20

TID

08.15-08.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU

Utskottet överlade med statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, om Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU, COM (2017) 253.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria
(dnr 2374-2016/17). Se bilaga 2.

Statsrådet redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

S-, MP- och V-ledamöterna gav sitt stöd till regeringens ståndpunkt.

M-, C- och KD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 3.


SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening. Se bilaga 4.

L-ledamoten anmälde en avvikande mening. Se bilaga 5.

Vid överläggningen närvarande även tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet samt Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

§ 2

Direktivförslaget om ett reviderat utstationeringsdirektiv

Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerade om det aktuella förhandlingsläget kring ett reviderat utstationeringsdirektiv i ljuset av Epsco-rådets möte den 15 juni 2017.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:32.

§ 4

Återrapport från ILO-konferensen i Genève den 13-15 juni 2017

Patrik Björck (S) och Ali Esbati (V) återrapporterade från ILO-konferensen i Genève den 13-15 juni 2017.

§ 5

Återrapport från talmansmöte med Bangladesh premiärminister den 15 juni 2017

Ann-Christin Ahlberg (S) återrapporterade från talmansmötet med Bangladesh premiärminister i riksdagen den 15 juni 2017.

§ 6

Beslut om utrikes resa till Italien och Grekland

Utskottet beslutade att en utskottsdelegation ska göra en resa till Italien och Grekland i september 2017 bl. a i syfte att studera arbetsmarknads- och integrationspolitiken i Italien respektive Grekland.

§ 7

Beslut om utrikes resa till Storbritannien

Utskottet beslutade att en utskottsdelegation ska göra en resa till Storbritannien i september 2017 bl. a i syfte att studera hur förberedelserna och genomförandet av Storbritanniens utträde ur EU påverkar sysselsättningen och arbetsmarknaden, både nationellt och på EU-nivå.

§ 8

Bemyndigande rörande ev. subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att delegera till presidiet att under sommaruppehållet inhämta regeringens bedömning vid ev. subsidiaritetsprövning.

§ 9

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet gav ordförande i uppdrag att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

Vid protokollet

Justeras den 21 juni 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:33

§ 1-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

Erik Andersson (M)

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Anders Lönnborg (S) extra suppleant

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

– – – – – – – – – – Bilaga 2

– – – – – – till protokoll

– – – – – – 2016/17:33

Promemoria

2017-06-15

A2017/00950

Överläggningspromemoria om kommissionens förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Bakgrund

2008 lämnade kommissionen ett förslag om ändrat mammaledighetsdirektiv 92/85/EG. Sverige motsatte sig direktivförslagets regler om utökad obligatorisk ledighet för mammor. För att främja jämställdhet på arbetsmarknaden framhölls i den svenska ståndpunkten att det är viktigt att föräldraledigheten är flexibel så att kvinnor kan gå tillbaka i arbete efter förlossningen när de önskar och att män har möjlighet att vara föräldralediga när barnen är små. Eftersom kommissionen saknade tillräckligt stöd för sitt förslag om ändrat mammaledighetsdirektiv drogs det tillbaka i juli 2015 samtidigt som kommissionen förklarade att man istället avsåg att lansera ett initiativ med en bredare ansats. Sverige välkomnade mot bakgrund av sitt tidigare ställningstagande tillbakadragandet av förslaget om ändrat mammaledighetsdirektiv eftersom det varken byggde på ett jämställt föräldraskap eller bidrog till att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Den 26 april 2017 presenterade kommissionen ett paket av åtgärder för att öka kvinnors arbetskraftsdeltagande och möjligheter för föräldrar och andra arbetstagare med omsorgsansvar att bättre förena arbetsliv med privatliv kopplat till den europeiska pelaren om sociala rättigheter. En av åtgärderna är förslaget till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Förslagets bestämmelser om ledighet utökar och ersätter föräldraledighetsdirektivet 2010/18/EU och kompletterar mammaledighetsdirektivet 92/85/EG. Förslaget till nytt direktiv innebär inte obligatorisk ledighet och ett av huvudsyftena är att öka pappors delaktighet i det familjerelaterade omsorgsarbetet.

Förslaget till direktiv är enligt kommissionen en viktig del för att komma tillrätta med de hinder som medför att kvinnor är underrepresenterade på arbetsmarknaden. Det övergripande syftet med förslaget är att säkra genomförandet av principen om jämställdhet mellan män och kvinnor när det gäller tillträde till och förutsättningar i arbetslivet i enlighet med artikel 153 1) (i) i fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. De specifika syftena med förslaget anger hur det ska uppnås dels genom att direktivet inför, utökar och förstärker rätt till ledighet och möjlighet att be om flexibla arbetsformer, dels genom att direktivets utformning bidrar till att män i större omfattning utnyttjar möjligheten till ledighet och flexibla arbetsförhållanden.

I förslaget finns möjligheter till ledighet för föräldrar och anhörigvårdare och att den ska vara förenad med ersättning:

pappaledighet i samband med ett barns födelse i minst tio dagar,

föräldraledighet till dess ett barn fyller 12 år för mamma respektive pappa i minst fyra månader,

ledighet för anhörigvårdare i fem dagar per år till följd av att en anhörig är allvarligt sjuk eller vårdberoende, och

under ovanstående ledigheter finns rätt till ersättning motsvarande minst den som ges ut vid sjukdom.

I det fall det finns möjlighet att överföra ledighetsrätt mellan föräldrarna föreslås minst fyra månader ska vara reserverade för respektive förälder. Det lämnas vidare ett förslag om flexibla arbetsformer som ger arbetstagare med barn upp till 12 år, samt arbetstagare som måste vårda en anhörig rätt att be om möjlighet att få arbeta på distans, gå ner i arbetstid eller förändra förläggningen av arbetstiden. Arbetsgivare ska överväga och besvara sådana förfrågningar och avslag ska motiveras skriftligen. Förslaget innefattar också skydd mot uppsägning och rätten att få tillbaka samma arbete eller arbete med motsvarande villkor efter ledighet eller förfrågan om flexibla arbetsförhållanden enligt förslaget.

Regeringens ståndpunkt

Regeringen välkomnar det övergripande syftet med förslaget, att säkra genomförandet av principen om jämställdhet mellan män och kvinnor vad gäller tillträde till och förutsättningar i arbetslivet. Sveriges erfarenhet är att system för föräldraledighet som möjliggör för båda föräldrarna att kombinera arbete med ansvar för familjeliv är en av förutsättningarna för en hög sysselsättningsgrad bland kvinnor. En arbetsmarknad där kvinnor och män kan delta på samma villkor är bra för såväl individen som samhället och ger en starkare ekonomi, både i Sverige och i EU.

Regeringen anser att det i dagsläget finns behov av att invänta ytterligare information från kommissionen och bl.a. utifrån det analysera hur förslaget förhåller sig till de svenska reglerna, parternas roll och möjligheten att möta framtida utmaningar, särskilt när det gäller utrikes födda kvinnor.

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – – – – Bilaga 3

– – – – – – – – – – till protokoll

– – – – – – – – – – 2016/17:33

Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU

Avvikande mening (M, C, KD)

Vi välkomnar det övergripande syftet med förslaget, att komma till rätta med kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden och att stödja deras karriärutveckling genom förbättrad balans mellan arbete och privatliv. En arbetsmarknad där kvinnor och män kan delta på samma villkor är bra för såväl individen som samhället och ger en starkare ekonomi, både i Sverige och i EU. Åtgärder för att uppnå syftet med direktivet omfattas dock främst av nationell kompetens, och bör inte vidtas på EU-nivå.

 

Sverige har kommit långt i jämställdhetsfrågor. Både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden bland kvinnor är hög i ett internationellt perspektiv och det finns en väl utbyggd omsorg liksom generösa möjligheter till föräldraledighet och anhörigvård. Sverige uppfyller därmed redan idag de flesta av bestämmelserna i direktivet.

 

I Kommissionens förslag finns ett antal förslag på socialförsäkringsområdet som vi anser bäst utformas på nationell nivå, exempelvis föräldraledighet och anhörigvård.

 

Mot bakgrund av ovanstående bör regeringen i en förhandling verka för att Sverige inte ställer sig bakom förlaget.

 

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – – – – Bilaga 4

– – – – – – – – – – till protokoll

– – – – – – – – – – 2016/17:33

Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU

Avvikande mening (SD)

Vi kan sympatisera med det övergripande syftet med förslaget, att komma till rätta med kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden och att stödja deras karriärutveckling genom förbättrad balans mellan arbete och privatliv. En arbetsmarknad där kvinnor och män kan delta på samma villkor är bra för såväl individen som samhället och ger en starkare ekonomi, både i Sverige och i EU. Åtgärder för att uppnå syftet med direktivet omfattas dock främst av nationell kompetens, och bör inte vidtas på EU-nivå, något vi redan fört fram genom en reservation vid subsidiaritetsprövningen av samma direktivförslag. Dessutom är det vår mening att genom behandling på EU-nivå riskerar fokus att uteslutande bli på frågan om deltagande på arbetsmarknaden medan perspektiv om goda förutsättningar i privatlivet hamnar i skymundan. Ju längre bort från individer och familjer beslut fattas desto större är risken att just balansen mellan de olika perspektiven privatliv respektive arbetsliv blir skev. 

 

Sverige har kommit långt i jämställdhetsfrågor. Både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden bland kvinnor är hög i ett internationellt perspektiv och det finns en väl utbyggd omsorg liksom generösa möjligheter till föräldraledighet och anhörigvård. Sverige uppfyller därmed redan idag de flesta av bestämmelserna i direktivet.

 

I kommissionens förslag finns ett antal förslag på socialförsäkringsområdet som vi anser bäst utformas på nationell nivå, exempelvis föräldraledighet och anhörigvård.

 

Mot bakgrund av ovanstående bör regeringen i en förhandling verka för att Sverige inte ställer sig bakom förslaget.

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – – – – Bilaga 5

– – – – – – – – – – till protokoll

– – – – – – – – – – 2016/17:33

Förslag till direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU

Avvikande mening (L)

Liberalerna välkomnar att EU genom förslag till en social pelare ökar engagemanget i sociala frågor för att på så sätt driva på medlemsstaterna att garantera sina medborgare sociala rättigheter. En viktig del i detta är att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

 

Vi välkomnar därför, liksom regeringen, det övergripande syftet med det aktuella direktivförslaget dvs. vikten av att komma till rätta med kvinnors underrepresentation på arbetsmarknaden och att stödja deras karriärutveckling genom förbättrad balans mellan arbete och privatliv. En arbetsmarknad där kvinnor och män kan delta på lika villkor är bra för individen men också för samhället i stort. Fler människor, både kvinnor och män, behövs på arbetsmarknaden vilket gynnar både jämställhet och tillväxt.

 

EU ska inte besluta om den exakta utformningen av medlemsländernas socialförsäkringssystem, t ex föräldraledighet. EU ska snarare vara en blåslampa på medlemsstaterna att se till att det finns system som främjar jämställdheten på arbetsmarknaden och som bidrar till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män generellt.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.