Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:33

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

2017-04-25

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (FöU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FöU5y.

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (FöU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och en motion.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FöU6y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 3

En livsmedelsstrategi för Sverige (FöU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:104 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FöU4y.

SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Vitbok om EU:s framtid (FöU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens vitbok om EU:s framtid – Tankar och scenarier för EU-27 fram till 2025 (KOM(2017) 2025).

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FöU7y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 5

Information från Försvarsdepartementet inför EU:s informella försvarsministermöte samt återrapport från tidigare FAC (försvar)

Statssekreterare Jan Salestrand, departementsrådet Johan Lagerlöf, departementssekreterarna Johan Rutgersson och Tobias Sörensen samt ämnessakkunnig Erik Berglund informerade inför EU:s informella försvarsministermöte samt återrapport från tidigare FAC (försvar).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (FöU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:113.

Ärendet bordlades.

§ 7

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

Enligt 7 kap. 7 § riksdagsordningen får två eller flera utskott besluta att gemensamt bereda ett ärende i ett sammansatt utskott genom deputerade.

Utrikesutskottet föreslog vid sitt sammanträde den 18 april 2017 att propositionerna 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali samt ev. följdmotioner med anledning av propositionerna ska beredas gemensamt med försvarsutskottet i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott, UFöU.

Försvarsutskottet beslutade att bereda ärendena i ett sammansatt utskott.

Vidare föreslog utrikesutskottet den 25 april 2017 att även proposition 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) och ev. följdmotioner ska beredas gemensamt i ett sammansatt utskott.

Försvarsutskottet beslutade att bereda även det ärendet i ett sammansatt utskott.

Utskottet utsåg följande deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet.

Deputerade

Åsa Lindestam (S)

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

Daniel Bäckström (C)

Roger Richtoff (SD)

Allan Widman (L)

Stig Henriksson (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Suppleanter

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

Kent Härstedt (S)

Anders Schröder (MP)

Lotta Olsson (M)

Mattias Ottosson (S)

Kalle Olsson (S)

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Externa besök

Kanslichefen informerade om att:

– Den indonesiske försvarsministern gästar försvarsutskottet onsdagen den 10 maj 2017 kl. 09.30–10.30. Allan Widman (L) tar emot.

– EU:s kommissionär Cecilia Malmström gästar riksdagen torsdagen den 18 maj 2017 kl. 13.00–14.00. Samtliga utskott är inbjudna att delta (utrikesutskottet samordnar och leder mötet). Ämnet för dagen är vitboken om EU:s framtid.

Kansliet önskar besked om eventuellt deltagande i dessa arrangemang senast fredagen den 28 april 2017.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 4 maj 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:33

§ 1

§ 2-4

§ 5-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

-

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

X

Hans Wallmark (M)

-

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

X

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

X

Stig Henriksson (V)

Mikael Oscarsson (KD)

-

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

Dag Klackenberg (M)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.