Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

2017-03-21

TID

11.00–12.07

12.14–12.29

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praktikanterna S.B., S.K. och J.C., som medföljde ledamoten Annicka Engblom (M), fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Valfrågor (KU22)

Vikarierande generaldirektör Nils Svartz m.fl. från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerade utskottet om myndighetens arbete med frågor om informationssäkerhet och informationspåverkan inför valen 2018.

§ 3

Ajournering

Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet.

§ 4

Valfrågor (KU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:31.

§ 6

Möte med AFCO-utskottet i Bryssel

Utskottet beslutade att ledamoten Patrick Reslow (M) deltar i AFCO-utskottets möte i Bryssel tisdagen den 2 maj 2017.

§ 7

Möte med EU-kommissionär

Biträdande kanslichefen anmälde att besöket av EU-kommissionär Julian King flyttats fram till fredagen den 2 juni 2017.


§ 8

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 9

Offentlighet, sekretess och integritet (KU15)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:27.

Vid protokollet

Justerat 2017-03-28

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-02-16)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:33

§ 1

§ 2-3

§ 4-8

§ 9

§ 10

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

O

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

O

X

O

O

O

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

O

X

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Hans Wallmark (M)

Sofia Modigh (KD)

X

O

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande