Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Kulturutskottets protokoll 2016/17:33

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

Torsdagen den 15 juni 2017

TID

Kl. 09.30–10.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:32 av den 1 juni 2017.

§ 2

Information från Statskontoret

Utredaren Charlotte Andersson och projektledaren Maria Karanta, Statskontoret, informerade om uppdraget att utvärdera folkbildningen.

§ 3

Information från Statskontoret

Utredarna Gabriella Jansson och Ulrika Lindstedt, Statskontoret, informerade om myndighetsanalysen av Forum för levande historia.

§ 4

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2225-2016/17).

§ 5

Övriga frågor

Utskottet beslutade enhälligt att utskottet får sammanträde den 21 juni 2017 även under arbetsplenum i kammaren (7 kap. 15 § riksdags-ordningen, tilläggsbestämmelse 7.15.3).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 21 juni 2017 kl. 10.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:33

– – – §§

1–5

6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (L)

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.