Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

2017-04-27

TID

10.00 – 10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:32.

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (MJU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och en motion i berörda delar.

Utskottet beslutade att yttra sig. Utskottet justerade yttrande

2016/17: MJU4y.

SD-ledamoten anmälde en avvikande mening.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 (MJU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutions-utskottet över skrivelse 2016/17:75.

Utskottet beslutade att yttra sig. Utskottet justerade yttrande

2016/17: MJU5y.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 4

Vitboken om EU:s framtid

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2017) 2025 Vitbok om EU:s framtid.

Utskottet beslutade om följande yttrande:

Utskottet konstaterar att Europeiska unionen står inför svåra utmaningar, och välkomnar EU-kommissionens ansatser till en bred diskussion om unions-samarbetets framtid. Oavsett hur det EU-gemensamma arbetet fortskrider anser utskottet att flera utmaningar måste hanteras gemensamt. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga, och måste även i fortsättningen innefattas i det internationella politiska arbetet där lösningarna till miljöproblematiken finns. Regeringen har nyligen lagt fram ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (prop. 2016/17:146) där långsiktiga klimatmål föreslås. Utan att föregå riksdagens behandling av detta förslag är ett handlingskraftigt samarbete inom EU en nödvändig plattform för Sveriges framtida klimatpolitiska arbete och för efterlevnaden av viktiga internationella överenskommelser såsom Parisavtalet.

Ett fungerande unionssamarbete är av avgörande betydelse även för det fortsatta arbetet med flera hållbarhetsfrågor, bl.a. vad gäller ett hållbart jordbruk och en hållbar livsmedelsproduktion. Generationsmålets övergripande ambition är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För att detta mål ska kunna integreras i den gemensamma jordbrukspolitiken krävs ett nära och effektivt EU-samarbete mer än någonsin förr. En långsiktig och stabil miljö- och klimatpolitik som är brett förankrad både nationellt och internationellt är i sin tur avgörande för att Sverige ska kunna fortskrida med den gröna omställningen. Den gröna omställningen skapar möjligheter för ökad tillväxt och utveckling av miljövänlig teknik som hela EU tjänar på.

Sammanfattningsvis välkomnar utskottet en bred diskussion om unionens framtid, och i likhet med regeringen konstaterar utskottet att EU-samarbetet behövs. Detta borde vara särskilt tydligt i ljuset av de gemensamma miljö- och klimatpolitiska utmaningar som Europa och världen står inför. Det är därför utskottets åsikt att dessa frågor måste prioriteras i diskussionen om Europeiska unionens utveckling.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kommissionens förslag om fastställande av den justeringsgrad som avses i förordning (EU) nr 1306/2013 för direktstöd avseende kalenderåret 2017

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2017) 150.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Förslag till uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 och 23

Utskottet beslutade i enlighet med uppföljnings- och utvärderingsgruppens förslag.

§ 7

Arbetsplan 4 VT 2017

Utskottets reviderade arbetsplan för återstoden av våren 2017 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 8

Inkomna skrivelser

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 maj 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:33

§ 1-5

§ 6- 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

-

-

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Anders Forsberg (SD)

-

-

Lars Tysklind (L)

X

-

Jens Holm (V)

-

-

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

O

O

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.