Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Näringsutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

2017–05–30

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:32.

§ 2

Information från regeringen

Ämnesråd Fredrik Nordenfelt, Näringsdepartementet, lämnade information om subsidiaritetsärende KOM(2017) 142 förslag till direktiv om stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter.

Vid sammanträdet närvarade även kansliråd Eva Ljungbert och t.f. enhetschef Charlotta Carlberg, Näringsdepartementet.

§ 3

Kommissionens förslag till direktiv om stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter

Utskottet fortsatte behandlingen om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter KOM(2017) 142.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 4

Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad (NU25)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:187 om avtal om ändring av avtal mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 juni kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 8 juni 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:33

§ 1-6

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

Åsa Westlund (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Josef Fransson (SD)

X

Hanif Bali (M)

Anna Wallén (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Lise Nordin (MP)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Jonsson (S)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Birger Lahti (V)

X

Penilla Gunther (KD)

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Sofia Fölster (M)

X

Patrik Engström (S)

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

O

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.