Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Skatteutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

2017-05-11

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:32.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Tullbrottsdatalag (SkU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:91 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU28.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

Skattebrottsdatalag (SkU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:89 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU29.

SD -ledamöterna anmälde en reservation.

§ 5

2017 års ekonomiska vårproposition

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 och motion.

Ärendet bordlades.


§ 7

Överlämnande av skrivelse och motion

Utskottet beslutade att överlämna skrivelse 2016/17:38 och motion 2016/17:3531 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) till finansutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot skrivelsen och motionen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2016/17:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Övriga frågor

Ordföranden lyfte frågan om skatteutskottets eventuella medverkan då generaltulldirektör Therese Mattsson, Tullverket, kommer till justitieutskottets sammanträde den 15 juni 2017 kl. 10.00. Utskottet beslutade att återkomma till denna fråga.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 maj 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:33

§ 1–10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

Daniel Šestrajčić (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

O

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Camilla Mårtensen (L)

X

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-05-04

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.