Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Trafikutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

2017-05-02

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:32.

§ 2

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (TU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:146 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:TU6y.

SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 3

Information från Green Cargo


Vd Jan Kilström och kommunikationsdirektör Sohana Josefsson från Green Cargo informerarade om aktuella frågor rörande godstransporter på järnväg.

§ 4

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU17)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 10.30.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:33

§ 1-5

§

§

§

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

Pia Nilsson (S)

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

X

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.