Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

2017–05-04

TID

08:00–08:55

09:30–10:20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att konstitutionsutskottets ledamöter och suppleanter och tjänstemän från konstitutionsutskottets kansli fick närvara vid sammanträdets dagordningspunkt 2.

Sammanträdet ajournerades kl. 08:55 och återupptogs kl. 09:30.

§ 2

Brexit och rättsstatsfrågor

Information från EU- och handelsminister Ann Linde, ambassadör Jan Olsson, ämnesråd Monica B Andersson, kansliråd Maria Ermanno Fälldner, kansliråd Niklas Ström och pressekreterare Darina Agha, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:31 och protokoll 2016/17:32.

§ 4

Europarådet (UU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:12 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU13.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.


§ 4

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:11, redogörelse 2016/17:OSSE1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU14.

M- och V-ledamöterna anmälde reservationer.


§ 5

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:62 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU15.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD ledamöterna anmälde reservationer.

C-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Norden (UU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:90, redogörelse 2016/17:NR1 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:114 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:115 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Vitboken om EU:s framtid (UU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av KOM(2017) 2025.

Ärendet bordlades.


§ 10

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

JOIN(2017) 4

2016/17:FPM72

Läggs till handlingarna.

JOIN(2017) 11 final

2016/17:FPM82

Läggs till handlingarna.


§ 11

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– debattlistor för UU13, UU14 och UU15 cirkulerades.

– återrapport från resa till Mali lämnas av ledamöter torsdagen den 11 maj 2017.

Utskottet beslutade om att ta emot besök av Makedoniens utrikesminister Nikola Poposki måndagen den 29 maj 2017 kl. 17:00. Anmälningar tas upp vid sammanträdet den 11 maj 2017.

Utskottet påmindes om att utskottet onsdagen den 10 maj kl. 14:30-15:15 tar emot tidigare ledamöter i utskottet för ett möte i sessionssalen i samband med riksdagens veterandag.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 maj 2017 kl. 09.30

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 11 maj 2017

Kenneth G Forslund



UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:33

§1-2

§ 3-4

§ 5

§ 6

§ 7-12

N

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

Karin Enström (M)

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

O

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

X

Sotiris Delis (M)

O

O

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

O

X

X

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

O

O

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

O

O

X

X

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.