Protokoll utskottssammanträde 2016/17:33

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:33

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:33

DATUM

2017-04-06

TID

10:00–10:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:32.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Skolväsendet - övergripande skolfrågor (UbU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (UbU00y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig och att till konstitutionsutskottets kansli överlämna en på utbildningsutskottets kansli upprättad promemoria.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UbU00y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och motion.

Ärendet bordlades.

Vitboken om EU:s framtid (UbU00y)


Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2017) 2025.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

En livsmedelsstrategi för Sverige (UbU00y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:104 och motioner.

Ärendet bordlades.

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om utskottets möte med deltagarna i Veterandagen, onsdagen den 10 maj kl. 14.30–15.30.

Fråga om utskottsinitiativ angående naturbruksprogrammet

M-, C-, L- och KD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 20 april 2017 kl. 09.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 20 april 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:33

§§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson (C)

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

Eva Sonidsson (S)

X

Ida Drougge (M)

O

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Eriksson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.