Protokoll utskottssammanträde 2016/17:34

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:34

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34

DATUM

2017-05-04

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (FöU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:113.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU12.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2016/17:32 och 2016/17:33.

§ 3

Indelning i utgiftsområden

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2016/17:100 förslagspunkten 5 och ev. motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 4

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 och ev. motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2016/17:101 och ev. motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Externa besök

Kanslichefen informerade om att:

– Dag och tid för den indonesiske försvarsministerns besök hos utskottet har flyttats från onsdagen den 10 maj 2017 kl. 09.30–10.30. Ny mötestid är osäker och kommer eventuellt att bli tisdagen den 9 maj 2017 kl. 13.00–15.00. Allan Widman (L) tar emot. Ytterligare intressenter ombads anmäla sig till kansliet under dagen.

– Lena Asplund (M) och Jan R Andersson (M) anmält sig till Nordiska rådets lunch med det finska utrikesutskottet. Ny tid för lunchen är onsdagen den 17 maj 2017 kl. 12.30–14.15. Ytterligare intressenter ombads anmäla sig till kansliet under dagen.

– Allan Widman (L) och Roger Richtoff (SD) tar emot f.d. riksdagsledamöter i sessionssalen onsdagen den 10 maj 2017
kl. 14.30–15.30. Ytterligare intressenter ombads anmäla sig till kansliet under dagen.

§ 7

Övriga frågor

Lena Asplund (M), Alexandra Völkers (S) och Kalle Olssons (S) återrapporterade från besöket vid den internationella svenska insatsen i Mali den 23–27 april 2017.

Peter Jeppsson (S), Lotta Olsson (M) och Roger Richtoff (SD) återrapporterade från den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GFSP) den 26–28 april 2017 på Malta.

§ 8

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU4.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 9 maj 2017

Allan Widman

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:34

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.