Protokoll utskottssammanträde 2016/17:34

Kulturutskottets protokoll 2016/17:34

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34

DATUM

Onsdagen den 21 juni 2017

TID

Kl. 10.30–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:33 av den 15 juni 2017.

§ 2

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren m.m.

Utskottet behandlade frågan om huruvida förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU (KOM(2017) 262 slutlig), strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.


SD-ledamöterna lämnade följande särskilda yttrande:
Sverigedemokraterna har sett över EU-ärendet och vi ser inget i förslaget som strider mot subsidiaritetsprincipen i och med att såväl medlems- som icke medlemsstater kan involveras genom bilaterala avtal och att utformningen sköts nationellt. Vi står däremot fast vid tidigare uttalande och anser således, även i fallet vad gäller att bygga en portal för unga att vända sig till när de söker vidga sina erfarenheter genom ideellt engagemang, bäst görs på nationell nivå utefter vardera lands system för att stödja och främja civilsamhället eller volontärarbete generellt. Effekterna av nationella system är mer överskådliga för de enskilda staterna och Sverigedemokraterna bedömer att det är troligt att nationella system effektivare kan upptäcka och utveckla ungas potential.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 2369-2016/17).

§ 4

Bemyndigande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Övriga frågor

a)
Kanslichefen informerade om att en inbjudan till utskottets studieresa i höst till Helsingfors, kommer att sändas ut inom kort.

b)
Ordförande Olof Lavesson (M) tackade för en väl genomförd länsresa till Skåne län den 19–20 juni 2017.

§ 6

Tack

Ordförande Olof Lavesson (M) framförde sitt tack till utskottets ledamöter samt till kanslipersonalen för gott samarbete under detta riksmöte och önskade alla en skön och trevlig sommar.

Vice ordförande Gunilla Carlsson (S) framförde sitt och övriga ledamöters tack till ordförande Olof Lavesson (M) för gott samarbete och hans trevliga sätt att skapa god stämning i utskottet. Vidare tackades kansliets personal för det goda samarbetet under riksmötet och alla önskades en skön och trevlig sommar.

Kanslichef Ann Aurén tackade för kansliets del för det goda och trevliga samarbetet samt önskade en skön och trevlig sommar.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 21 september 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:34

– – – §§

1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Axelsson, Lennart (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S) Tjl.

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Lantz, Gustaf (S)

Vepsä, Mattias (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.