Protokoll utskottssammanträde 2016/17:34

Näringsutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34

DATUM

2017–06–08

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:33.

§ 2

Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (NU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:179 om

nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 20 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av SD- och L-ledamöterna,

vid punkt 2 dels av SD-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 3 av SD- och L-ledamöterna,

vid punk 4 dels av V-ledamoten, dels av L-ledamoten.

§ 3

Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad (NU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:187 om

avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 25 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av SD-ledamöterna.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 av L-ledamoten.

§ 4

Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring (NU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:148 om

Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 21 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 3 av M-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 4 av S-, MP- och V-ledamöterna,

vid punk 5 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna.

§ 5

Immaterialrätt (NU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om immaterialrätt.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 23 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-ledamöterna,

vid punkt 2 dels av M-, C-, L- och KD-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna,

vid punkt 3 av SD-ledamöterna.

§ 6

Statligt ägda bolag i omvandling (NU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:181 om statligt ägda bolag i omvandling och motioner.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 24 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av V-ledamoten,

vid punkt 2 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna,

vid punkt 3 av M-, C-, L- och KD-ledamöterna.

§ 7

Kommissionens förslag till förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2017) 256.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kommissionens förslag om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2017) 257.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Information om besök hos SUP46

Utskottet informerades om det planerade besöket hos SUP46.

§ 10

Information om offentlig utfrågning

Utskottet informerades om den planerade offentliga utfrågningen om internationell handel.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet genomför en offentlig utfrågning torsdagen den 15 juni 2017 kl. 09.00–12.00, nästa sammanträde därefter beslutade utskottet ska äga rum tisdagen den 20 juni 2017.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 20 juni 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:34

§ 1-4

§ 5

§ 6-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

X

Hanif Bali (M)

X

X

X

Anna Wallén (S)

X

X

X

Helena Lindahl (C)

O

O

X

Lise Nordin (MP)

X

O

O

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

X

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

O

O

O

Sofia Fölster (M)

O

O

O

Patrik Engström (S)

O

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

X

O

Jonas Eriksson (MP)

O

X

X

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

X

O

O

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.