Protokoll utskottssammanträde 2016/17:34

Skatteutskottets protokoll 2016/17:34

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34

DATUM

2017-05-16

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1 till 3 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Claes Lundgren och departementsrådet Maria Åhrling, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor.

§ 3

Kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösnings-mekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen
KOM(2016) 686

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Maria Åhrling och ämnesrådet Claes Lundgren.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-05-12 med diarienummer Fi2017/02192/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor tisdagen den 16 maj 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är generellt sett positivt med åtgärder som förbättrar den inre marknadens funktionssätt, minskar företagens administrativa kostnader och underlättar investeringsbeslut. Direktivförslaget erbjuder ett flexibelt och samordnat ramverk och innebär en tydlig skyldighet för medlemsstaterna att uppnå resultat och villkor för ett effektivt undanröjande av dubbelbeskattning inom EU. Regeringen är därför positiv till syftet med direktivet. Det är dock viktigt att förslaget blir väl avvägt och att det innehåller regler som är effektiva och förenliga med övriga internationella åtaganden.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening: Vi anser att ståndpunkten bör lyda: Det är generellt sett positivt med åtgärder som förbättrar den inre marknadens funktionssätt, minskar företagens administrativa kostnader och underlättar investeringsbeslut. Direktivförslaget syftar till att erbjuda ett flexibelt och samordnat ramverk som innebär en tydlig skyldighet för medlemsstaterna att uppnå resultat och villkor för ett effektivt undanröjande av dubbelbeskattning inom EU. Regeringen är därför positiv till syftet med direktivet. Det är dock viktigt att förslaget blir väl avvägt och att det innehåller regler som är effektiva och förenliga med övriga internationella åtaganden, till exempel motsvarande mekanism i OECD´s BEPS Action 14.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas och rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

KOM(2016) 685 och KOM(2016) 683

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, departementsrådet Maria Åhrling och ämnesrådet Claes Lundgren.

I ärendet förelåg bl.a. PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-05-12 med diarienummer Fi2017/02192/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor tisdagen den 16 maj 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Bolagsskatten är ett viktigt nationellt instrument för att främja en god ekonomisk utveckling och en varaktigt hög sysselsättning. Varje enskild medlemsstat har olika ekonomiska och politiska förut-sättningar. Nationella företagsskattesystem är utformade på ett sätt som passar näringslivsstrukturen i respektive medlemsstat. Den grundläggande principen om medlems-staternas nationella befogenhet när det gäller direkta skatter bör därför värnas.

Generellt sett är det positivt med åtgärder som förbättrar den inre marknadens funktionssätt. Det är samtidigt viktigt att små, öppna och export-beroende ekonomiers legitima intressen beaktas. Vidare är en viktig princip att nyttan av att ha harmoniserade skatteregler på det här området måste vägas mot den inskränkning av medlemsstaternas möjligheter att kunna införa och behålla egna nationella skatteregler som en harmonisering medför.

Förslagen innebär en stor inskränkning av medlemsstaternas befogenhet på området för direkt beskattning. Enligt förslagen ska bolagsbeskattningen för vissa företag i sin helhet harmoniseras. Dessutom föreslås kommissionen få stora möjligheter att genom delegerade akter utforma beskattningen av berörda företag. Regeringen är tveksam till om nyttan med förslagen överväger den nackdel för medlemsstaterna som inskränkningen av befogenheten innebär. På grund av beslutsproceduren inom EU kan det vara svårt att ändra regler som har antagits. Detta kan innebära problem, särskilt när systemet utnyttjas för skatteplanering på ett inte avsett sätt.

Förslagen är i vissa delar omfattande och komplexa. Ett syfte med förslagen är att minska företagens administrativa kostnader. Detta är lovvärt, men eftersom förslagen innebär ett företagsskatte-system som är frikopplat från företagens redovisning kan det ifrågasättas om syftet kommer att uppnås.

Utifrån kommissionens analys bör därför förslagens påverkan på svensk ekonomi och svenska företags konkurrenskraft och de offentliga finanserna undersökas. Det behöver även noggrant övervägas om en tänkt gemensam bolagsskattebas ska vara obligatorisk, om den ska innehålla konsolidering och om beslut ska fattas i ett eller två steg. Därför är det för tidigt att säga hur regeringen slutligen kommer att ställa sig till förslagen.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

EU-information om det multilaterala instrumentet inom OECD

Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesrådet Claes Lundgren och departementsrådet Maria Åhrling, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om det multilaterala instrumentet inom OECD.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:33.

§ 7

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Övrig fråga

Kanslichefen informerade om att Riksrevisionen kommer till sammanträdet 18 maj 2017 för att informera om en kommande granskning av regeringens redovisning av skatteutgifter.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 18 maj 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:34

§ 1–5

§ 6-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Peter Persson (S)

X

X

Olle Felten (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

Daniel Šestrajčić (V)

X

X

Larry Söder (KD)

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

Jörgen Warborn (M)

X

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Camilla Mårtensen (L)

X

X

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-05-04

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.