Protokoll utskottssammanträde 2016/17:34

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:34

DATUM

2017-04-20

TID

09:00–09:25

10:00–11:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken

Utskottet överlade med statssekreteraren Oscar Stenström, politiskt sakkunnige Linus Glanzelius och departementssekreterare Michaela Sand, från Utrikesdepartementet, samt departementssekreterare Martin Persson och kanslirådet Anita Stawarz, från Utbildningsdepartementet, om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken.

Underlag för överläggningen

Promemoria från Utbildningsdepartementet (dnr 1829-2016/17).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Riksdagen röstade igenom regeringens proposition Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (prop. 2015/16:44) den 15 februari 2016. Den politiska inriktningen som framgår av den propositionen är giltig även i den här förhandlingen och regeringen har därför drivit dessa ståndpunkter.

Till exempel att regeringen verkar för att se till att den övergripande inriktningen är att minska antalet reglerade yrken i medlemsstaterna samt att särskilda krav för att utöva yrkesverksamhet endast ska ställas när det finns angelägna skäl för det, som t.ex. för att värna patientsäkerhet, konsumentskydd, arbetarskydd och säkerheten för allmänheten. Yrkesregleringar ska utformas på ett väl avvägt sätt så att regleringen blir så lite ingripande som möjligt samt underlättar en fri rörlighet på den inre marknaden.

Regeringen välkomnar i stort direktivet då det delar syfte med yrkeskvalifikationsdirektivet, dvs. att underlätta för dem som vill utöva ett s.k. reglerat yrke i ett annat land än sitt hemland inom EU. Yrkeskvalifikationsdirektivet underlättade genom att modernisera erkännandet av yrkeskvalifikationer och detta direktiv gör det genom att säkerställa att ny reglering av yrken och ändring av befintlig reglering är objektivt motiverad, nödvändig och proportionerlig.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt, med ett tydliggörande om att syftet är att åstadkomma en inre marknad som fungerar bättre vilket gynnar både egenföretagare och arbetstagare.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:33.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00.

Information om meritvärdering av betyg

Universitets- och högskolerådet, Skolverket, Sveriges förenade studentkårer, Sveriges Elevkårer och Association of Swedish IB Schools (ASIB) informerade om meritvärdering av betyg.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras torsdagen den 27 april 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:34

§ 1–4

§ 5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

O

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

Michael Svensson (M)

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson (C)

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Ida Drougge (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Eriksson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.